Ajankohtaista
 / 
EU-tuomioistuin: Tarjouskartellin päättymishetki on sopimuksen tekoajankohta

EU-tuomioistuin: Tarjouskartellin päättymishetki on sopimuksen tekoajankohta

Kilpailu- ja EU-oikeus
15.1.2021
Henkilö seisoo aulan vastaanottotiskin takana ja ympärillä kävelee ihmisiä

Euroopan unionin tuomioistuin (”EUT”) antoi 14.1.2021 ratkaisunsa asiassa C‑450/19, joka koski korkeimman hallinto-oikeuden (”KHO”) sille esittämää ennakkoratkaisupyyntöä kilpailurikkomusasiassa.

Tausta

KHO:n EUT:lle esittämän ennakkoratkaisupyynnön taustalla on Kilpailu- ja kuluttajaviraston (”KKV”) markkinaoikeudelle lokakuussa 2014 tekemä seuraamusmaksuesitys, jolla se vaati 35 miljoonan euron suuruisen seuraamusmaksun määräämistä Eltel Group Oy:lle ja Eltel Networks Oy:lle (”Eltel”) osallistumisesta tarjouskartelliin.

KKV ryhtyi selvittämään Eltelin ja Empower Oy:n (”Empower”) välistä epäiltyä kartellia Empowerin vuonna 2013 tekemän leniency-hakemuksen perusteella. Kartelli liittyi Eltelin vuonna 2007 voittamaan voimajohdon rakentamisurakkaa koskeneeseen tarjouskilpailuun. KKV totesi Eltelin rikkoneen kilpailunrajoituslain 4 §:ää ja SEUT 101 artiklaa sopimalla Empowerin kanssa laittomasti sähkön siirtoon käytettävien voimajohtojen suunnittelu- ja rakentamisurakoiden hinnoista, katteista ja jakautumisesta Suomessa.

Markkinaoikeus hylkäsi KKV:n seuraamusmaksuesityksen todettuaan Eltelin kilpailurikkomuksen vanhentuneen kilpailunrajoituslain mukaisen viiden vuoden vanhentumissäännöksen nojalla. KKV valitti markkinaoikeuden päätöksestä KHO:een.

Ennakkoratkaisu-kysymykset

Ennakkoratkaisupyynnössään KHO pyysi EUT:lta kannanottoa siihen, voidaanko tarjouskartellin katsoa SEUT 101 artiklan valossa kestäneen siitä aiheutuneiden taloudellisten vaikutusten vuoksi:

  • siihen saakka, kunnes viimeinen urakan maksuerä on maksettu,
  • vähintään kyseisen urakan valmistumiseen saakka,
  • kunnes rikkomukseen syyllistynyt yritys on antanut kyseisestä urakasta tarjouksen, vai
  • yrityksen solmittua urakan toteuttamista koskevan sopimuksen.

EUT:n vastaus

Ratkaisussaan EUT päätyi vaihtoehdoista jälkimmäiseen ja totesi, että Eltelin osallistuminen kilpailunrajoitukseen kattoi ajanjakson, jona Eltelin tekemä tarjous oli voimassa ja saattoi johtaa lopulliseen hankintasopimukseen. EUT:n mukaan rikkomuksen ei voida katsoa jatkuneen tämän jälkeen, vaikka siitä olisi aiheutunut muille markkinatoimijoille taloudellisia haittavaikutuksia, sillä kartellin kilpailua rajoittavat vaikutukset lakkaavat viimeistään silloin, kun hankintasopimuksen olennaiset piirteet ja urakasta maksettava kokonaishinta on määritetty lopullisesti. EUT jätti näiden ajankohtien tarkistamisen KHO:n tehtäväksi.

EUT suhtautui ratkaisussaan kriittisesti KKV:n, Suomen hallituksen sekä Saksan hallituksen huomautuksiin siitä, että rikkomuksen keston määrittäminen liian lyhyeksi vaarantaisi SEUT 101 artiklan tehokkuusvaatimuksen toteutumisen. EUT vahvisti julkisasiamies Pitruzzellan tavoin, ettei SEUT 101 artiklan tehokasta täytäntöönpanoa voida pitää perusteena rikkomusten keston keinotekoiselle pidentämiselle, joka takaisi kilpailuviranomaisille pidemmän ajan reagoida havaittuihin kilpailurikkomuksiin.  

Lopuksi

Saatuaan EUT:n ennakkoratkaisun KHO tulee seuraavaksi tekemään oman lopullisen päätöksensä asiassa. KHO tukeutunee EUT:n antamaan vastaukseen ja tulee todennäköisesti markkinaoikeuden tavoin toteamaan kilpailurikkomuksen vanhentuneeksi ja jättämään seuraamusmaksun määräämättä.

Lue myös:

Hankintalain korjaussarja eduskuntaan - HE 244/2020 vp

Muutoksia kilpailulakiin 4.2.2021 alkaen

Miten koronaviruspandemia vaikuttaa yrityskauppojen tutkintaan?

Väliaikaiset valtiontukisääntöjen joustot mahdollistavat tuen useammille yrityksille

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.