Palvelut
 / 
Transaktiot

Transaktiot

Toimimme oikeudellisina neuvonantajina yritysjärjestelyissä, joiden osapuolina on sekä kotimaisia että ulkomaisia listattuja ja listaamattomia yhtiöitä.

Olemme mm. edustaneet pitkään ja menestyksekkäästi kotimaisia ja pohjoismaisia pankkeja sekä muita rahoituslaitoksia pankkitoiminnan ja rahoitusoikeuden kysymyksissä. Kiinteistöjärjestelyitä hoitavat asianajajamme kuuluvat alallaan Suomen kokeneimpiin, ja olemme viime vuosina olleet mukana Suomen suurimmissa kiinteistöjärjestelyissä.

Yritysjärjestelyt

Niin pörssiyhtiöiden kuin listaamattomien yhtiöiden yritysjärjestelyt ovat Merilammen toimeksiantojen arkipäivää. Suhtaudumme niihin vahvalla sitoumuksella, siksi meidät tunnetaankin yritysjärjestelyiden luotettavana eturivin asiantuntijana.

Käytämme kokemustamme ja tarkkaa pelisilmää, joilla hoidamme kaikenlaiset yritysjärjestelyt tehokkaasti ja menestyksellä. Yritysjärjestelyt-ryhmämme kokemus on hankittu vuosien varrella lukuisissa laajoissa yritysjärjestelyissä. Niiden osapuolina on ollut sekä kotimaisia että ulkomaisia listattuja yhtiöitä.

Yritysjärjestelyihin liittyy usein myös kilpailu-, ympäristö-, immateriaali- ja IT-oikeuden kysymyksiä. Näiden alojen asiantuntijamme antavat Yritysjärjestelyt-ryhmälle tukea, jotta varmistetaan järjestelyn onnistunut lopputulos.

Palvelut

 • Julkiset ostotarjoukset ja pakolliset lunastustarjoukset
 • Sulautumiset, jakautumiset ja uudelleenjärjestelyt
 • Merkittävien osakeosuuksien hankinta ja myynti
 • Yritysostot ja -myynnit
 • Yksityistämiset
 • Liiketoiminnan ostot ja myynnit
 • Ulkoistamisjärjestelyt
 • Osakassopimukset
 • Yhteisyritysten perustaminen
 • Oikeudelliset tarkastukset (legal due diligence) erilaisten yritysjärjestelyiden yhteydessä

Due diligence -tarkastukset

Yrityskaupan kohteen oikeudelliset tarkastukset (legal due diligence) ovat kiinteä osa palvelukonseptiamme. Huolellinen ja hyvin suunniteltu oikeudellinen due diligence -tarkastus antaa ostajalle olennaista tietoa kaupan kohteesta ja kartoittaa riskejä. Siksi se palvelee asiakkaamme etua sekä yritysjärjestelyihin liittyvissä neuvotteluissa että varsinaisen yritysjärjestelyn toteutuksessa ja sen jälkeisessä integraatioprosessissa.

Due diligence -tarkastus edellyttää useiden eri oikeudenalojen tuntemusta. Varmistamme tarkastuksen kustannustehokkaan ja analyyttisen toteutuksen hyödyntämällä asianajajiemme monipuolista osaamista.

Palvelut

 • Kaupan kohteen oikeudellisen tarkastuksen suunnittelu, koordinointi, valvonta ja toteutus
 • Ostajan oikeudellinen due diligence
 • Myyjän oikeudellinen due diligence (vendor due diligence)
 • Ylimmän johdon haastattelut osana oikeudellista tarkastusta
 • Täydelliset tarkastusraportit
 • Data room -järjestelyt
Pääomamarkkinat

Nopeasti muuttuvan rahoitusalan ja pääomamarkkinoiden työkenttä on monitahoinen ja vaativa. Yritysten toimintaa ohjaavat ja rajoittavat lakien ja asetusten lisäksi itsesääntely sekä valvontaviranomaisen säännöt.

Neuvonantajalta vaaditaan erityistä asiantuntemusta ja ajan tasalla olevaa laajaa osaamista. Kokeneella pääomamarkkinoihin keskittyneellä ryhmällämme on näkemystä ja kokemusta, jota tarvitaan asiakkaalle optimaalisen ratkaisun löytämiseksi ja saavuttamiseksi.

Pidämme tiivistä yhteyttä valvontaviranomaisiin, kuten Finanssivalvontaan, Helsingin pörssiin ja sekä investointipankkeihin. Siten asiakkaamme pysyvät ajan tasalla ja voivat keskittää omat resurssinsa paremmin omaan ydinliiketoimintaansa.

Palvelut

 • Velkainstrumentti- ja osakeannit
 • Listautumiset ja yksityistämiset
 • Julkiset ostotarjoukset
 • Osakevaihdot
 • Omien osakkeiden ostot ja luovutukset
 • Pääoma- ja riskirahoitusjärjestelyt
 • Listattujen yhtiöiden tiedonantovelvollisuuteen liittyvät kysymykset
 • Sisäpiirisääntelyyn liittyvät kysymykset ja toimenpiteet
 • Sijoituspalvelujen tarjoaminen ja markkinointi
Pankkitoiminta, rahoitus ja sijoituspalvelut

Pankki- ja rahoitusalan toiminta sekä sijoituspalveluiden tarjoaminen on tarkasti säänneltyä. Sääntelyn perusteellinen ja käytäntöön soveltava osaaminen on pankkitoiminnan ja rahoituksen asiantuntijapalveluidemme perusperiaatteena.

Asianajajillamme on kokemuksen kartuttamaa syvällistä osaamista pankkitoiminnan, rahoituksen ja sijoituspalveluiden oikeudellisissa kysymyksissä. Olemme edustaneet pitkään ja menestyksekkäästi mm. kotimaisia ja pohjoismaisia pankkeja, sijoituspalveluyrityksiä sekä muita rahoituslaitoksia.

Asiakaskuntamme koostuu kotimaisista ja kansainvälisistä julkisista ja yksityisistä osakeyhtiöistä, luottolaitoksista, sijoituspalveluyrityksistä, rahastoyhtiöistä, rahoituslaitoksista sekä investointipankeista.

Palvelut

 • Yritysrahoitus
 • Pääomarahoitus
 • Yritys- ja kiinteistöostojen rahoitusjärjestelyt ja strukturoidut rahoitusjärjestelyt
 • Vakuusjärjestelyt
 • Sulkutilisopimukset (escrow) ja niihin liittyvät järjestelyt
 • Rahoitusalalla ja sijoituspalveluissa tarvittavien toimilupien ja rekisteröintien hakeminen
 • Rahoitusalan ja sijoituspalveluiden oikeudelliseen sääntelyyn liittyvät kysymykset
Pääomasijoittaminen

Pääomasijoittamisen erityispiirteisiin kuuluu sijoitukseen liittyvien riskien ja tuottojen balansointi. Asianajajalta se vaatii suurten kokonaisuuksien tarkan hallinnan lisäksi vahvaa liiketaloudellista näkemystä ja kykyä tehokkaaseen asioiden toteutukseen.

Asianajajamme ovat kouliintuneet lukuisissa koti- ja ulkomaisten pääomasijoitusrahastojen ja hallintoyhtiöiden rakennejärjestelyissä sekä sijoituspalveluihin liittyvissä kysymyksissä. Pääomasijoittamisen tiimimme palvelee sekä pääomasijoittajia että sijoituksen kohteena olevia yhtiöitä koko sijoituksen ajalla yhtiön perustamisesta rakennejärjestelyihin ja aina irtautumistoimenpiteisiin asti. Ennakoivalla toiminnalla varmistamme, että asiakkaamme myös pysyvät ajan tasalla pääomasijoittamisen laki- ja sääntelymuutoksista.

Palvelut

 • Pääomarahastojen ja hallintoyhtiöiden perustamiset
 • Rahastojen rakenne- ja sopimusjärjestelyt
 • Arvopaperimarkkinalain kysymykset sijoituspalveluissa
 • Sijoitussopimukset kotimaisten ja ulkomaisten rahastojen kanssa
 • Seed-, Venture Capital – ja Buy-out -sijoitukset
 • MBO- ja MBI-järjestelyt
Kiinteistöjärjestelyt

Merilampi on ollut vuosien ajan keskeinen toimija merkittävissä kiinteistöjärjestelyissä Suomessa. Asiakkaamme arvostavat käytännönläheistä ja selkeää toimintatapaamme.

Kiinteistöjärjestelyt ovat kansainvälistyneet ja monimutkaistuneet. Siksi Merilammen kokemus ja syvällinen ymmärrys kiinteistöliiketoiminnasta ja rakennushankkeista ovat edellytyksiä toimeksiantojen menestyksekkäälle hoitamiselle.

Kiinteistöjärjestelyitä hoitavat asianajajamme kuuluvat alallaan Suomen kokeneimpiin. Kokemus kumpuaa lukuisista toimeksiannoista merkittävien kiinteistökokonaisuuksien järjestelyissä ja niiden rahoituksessa. Olemme säännöllisesti olleet mukana Suomen suurimmissa kiinteistöjärjestelyissä. Myös erittäin vankka kokemuksemme rakennusalalta tukee kaikkien kiinteistöjärjestelyiden hoitamista.

Asiakkaisiimme kuuluu esimerkiksi vakuutusyhtiöitä, kiinteistörahastoja, kiinteistösijoittajia, rakennusyhtiöitä, kiinteistökehitysyhtiöitä sekä kiinteistöjen teollisia käyttäjiä.

Palvelut

 • Kiinteistöyhtiöiden, kiinteistöjen ja kiinteistöportfolioiden kaupat
 • Sale and leaseback -järjestelyt
 • Kiinteistökehityshankkeet
 • Kiinteistörahastojen perustaminen
 • Vuokrasopimusten laatiminen
 • Kiinteistöjohtamiseen ja kiinteistöihin liittyvät sopimukset
 • Kiinteistöjärjestelyn kohteen oikeudelliset tarkastukset (legal due diligence)
Yhtiöoikeus ja yhtiökokoukset

Merilampi on yksi Suomen tunnetuimmista yhtiöoikeuteen keskittyneistä toimistoista. Meidät tunnetaan yhtiöoikeuden ja pääomamarkkinoiden laajasta asiantuntemuksesta ja yhtiöiden elinkaaren perinpohjaisesta tuntemisesta.

Asiantuntijamme hoitavat kaikki yhtiöoikeuden kysymykset asiantuntevasti ja tehokkaasti. Hoidamme esimerkiksi asiakkaidemme sulautumiset ja jakautumiset rutiinilla, ja olemme edustaneet päämiehiämme Euroopan suurimmissa rajat ylittävissä fuusioissa. Asiakkaan liiketoiminnan tukeminen on toiminnassamme aina etusijalla.

Osaamisemme perustana on pitkäaikainen käytännön kokemus erikokoisten yhtiöiden yhtiöoikeudellisista asioista sekä lukuisten pörssiyhtiöiden yhtiökokousten valmisteleminen ja kokeneiden asianajajiemme toimiminen niiden puheenjohtajina. Olemme olleet mukana uuden listattujen osakeyhtiöiden hyvää hallintotapaa koskevan Corporate Governance -suosituksen sekä Suomen osakeyhtiölain valmistelussa.

Palvelut

 • Hyvä hallintotapa (Corporate Governance)
 • Yhtiöoikeutta koskeva neuvonta ja asiantuntijalausunnot
 • Listayhtiöiden tiedonantovelvoitteet (säännöllinen ja jatkuva, ml. liputusvelvoitteet)
 • Sisäpiirikysymyksiin liittyvä neuvonanto ja koulutus
 • Muu pörssin sääntöihin ja soveltuvaan regulaatioon liittyvä neuvonanto
 • Yhtiökokousten valmistelu ja puheenjohtajuuden hoitaminen (mm. lukuisat listayhtiöt)
 • Yhtiöoikeudelliset järjestelyt, kuten sulautumiset ja jakautumiset (ml. rajat ylittävät järjestelyt)
 • Yhtiöiden sisäisten toimintaohjeiden valmistelut (Code of Conduct, Compliance Policies, sisäiset työjärjestykset jne.)
 • Osakeannit (Private Placement, IPO), pääomamarkkinoilla tapahtuvat sulautumiset ja jakautumiset, joukkovelkakirja-annit sekä näiden listaamiset
 • Osakeperusteiset palkitsemisjärjestelmät
 • Johdon ja yhtiön vastuukysymykset
 • Julkiset ostotarjoukset
Kiinteistö- ja rakennusoikeus

Palvelumme kattavat koko hankkeen elinkaaren: rakennushankkeen suunnitteluun sekä varsinaisen rakennusprojektiin liittyvät oikeudelliset kysymykset projektin aloituksesta sen valmistumisen jälkeiseen aikaan.

Rakennushankkeita ja kiinteistökehitysprojekteja säätelevät useat eri lait ja säädökset. Investoinnit ja riskit ovat usein suuria, joten niissä tarvitaan laaja-alaista ja käytännöllistä oikeudellista osaamista.

Osaamistamme hyödyntävät kiinteistönomistajat, rakennuttajat, urakoitsijat, rahoittajat sekä konsultit erilaisissa kiinteistökehitys- ja rakennusprojekteissa.

Palvelut

 • Hankintasopimukset ja projektinhallinta
 • Urakkasopimusten, takuiden ja takausten laatiminen ja neuvotteleminen
 • Projektirahoitus
 • Rakennusaikaiset vakuudet
 • Projektineuvonta ja riskianalyysi
 • Kaavoitus ja maankäyttö
 • Riitojen ennaltaehkäisy
 • Urakkariitoihin liittyvät oikeudenkäynnit
 • Ympäristöoikeus
 • Kiinteistöjärjestelyt

Tapahtumat

Merilammen juuret ovat yhtiöoikeudessa, joten meillä on hyvin kokonaisvaltainen näkemys liikejuridiikkaan, yritysten liiketoimintaan ja laajemminkin liike-elämään.
No items found.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.