Ajankohtaista
 / 
Väliaikaiset valtiontukisääntöjen joustot mahdollistavat tuen useammille yrityksille

Väliaikaiset valtiontukisääntöjen joustot mahdollistavat tuen useammille yrityksille

Kilpailu- ja EU-oikeus
23.3.2020
Merilammen aula, jossa kolme tuolia, pyöreä lasinen pöytä ja näkymä Helsingin rautatieasemalle
No items found.
Liittyvät palvelut

Koronavirus (covid-19) aiheuttaa merkittäviä haitallisia vaikutuksia niin pk-yrityksiin kuin suuryrityksiinkin, ja valtioiden on välttämätöntä tehdä toimenpiteitä vaikutusten lieventämiseksi. Euroopan komissio on tehnyt tarpeellisia myönnytyksiä tavanomaisesti jäykkiin valtiontukisäännöksiin yritysten ja sitä kautta koko EU:n talouden auttamiseksi. Valtiontuilla voidaan edesauttaa yritysten elinkelpoisuutta vallitsevissa poikkeuksellisen haastavissa olosuhteissa.

Valtiontuki tarkoittaa missä tahansa muodossa EU:n jäsenvaltioiden tai valtion varoista valikoivalla perusteella lähinnä yrityksille myönnettyä etua. Toimenpiteiden on kuitenkin täytettävä seuraavat edellytykset, jotta kyseessä on valtiontuki:

  1. kyseessä on valtion tai valtion varoista myönnetty etu (esim. suorat avustukset, korot, veroedut, takaukset);
  2. tuki myönnetään valikoivalla perusteella esimerkiksi joillekin yrityksille, tietyille aloille tai tietyllä alueella toimiville yrityksille;
  3. kilpailu vääristyy tai saattaa vääristyä tuen seurauksena; ja
  4. valtion puuttuminen tilanteeseen saattaa vaikuttaa EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Valtiontuki ei ole Euroopan Unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (”SEUT”) 107 (1) artiklan perusteella sallittua, jos ”se vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa". Poikkeukset, joiden nojalla Euroopan komissio voi kuitenkin hyväksyä tuen, on määritelty SEUT 107 artiklan (2) ja (3) alakohdissa. Valtiontukitoimenpiteet pitää ilmoittaa komissiolle ennen niiden täytäntöönpanoa.

Koronavirusepidemian vuoksi jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön laajalti rajoitustoimenpiteitä, kuten kotikaranteenit ja väestön liikkumisrajoitukset. Näillä toimenpiteillä on välitön vaikutus sekä kysyntään että tarjontaan, ja ne koskevat sekä yrityksiä että työntekijöitä, erityisesti terveydenhuollon, matkailun, kulttuurin, vähittäiskaupan ja liikenteen aloilla, mutta myös muilla aloilla.

Komissio voi SEUT-sopimuksen 107 artiklan (3) (b) alakohdan mukaan katsoa tuen sallituksi, jos se on tarkoitettu jäsenvaltion taloudessa olevan vakavan häiriön poistamiseen, jollaiseksi koronavirusepidemia nyt tulkitaan. Eli valtiontuki on perusteltua ja sallittua edellä mainitun säännöksen nojalla rajoitetun ajan yritysten kohtaaman likviditeettivajeen lieventämiseksi ja sen varmistamiseksi, että covid-19-epidemian aiheuttamat häiriöt eivät heikennä yritysten elinkelpoisuutta, erityisesti pk-yritysten osalta.

Muiden valtiontukilainsäädännön sallimien tukimahdollisuuksien lisäksi komissio on väliaikaisesti joustavoittanut SEUT 107 artiklan (3) (b) alakohdan soveltamista. [1] Nyt jäsenvaltioiden myöntämät tuet suorina avustuksina, takaisin maksettavina ennakkoina tai veroetuuksina katsotaan SEUT 107 artiklan (3) (b) alakohdan perusteella sallituiksi, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  1. Tuki on enintään 800 000 euroa yritystä kohden suorina avustuksina, takaisin maksettavina ennakkoina tai vero- tai maksuetuuksina. [2]
  2. Tuki myönnetään sellaisen tukiohjelman perusteella, jolla on alustava budjetti.
  3. Tukea voidaan myöntää yrityksille, jotka eivät olleet vaikeuksissa [3]  31. joulukuuta 2019. Eli tukea voidaan myöntää yrityksille, jotka eivät  ole vaikeuksissa ja/tai yrityksille, jotka eivät olleet vaikeuksissa  31. joulukuuta 2019, mutta jotka kohtasivat vaikeuksia tai joutuivat vaikeuksiin sen jälkeen covid-19-epidemian vuoksi.
  4. Tuki myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2020.
  5. Maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen alalla toimiville yrityksille myönnettävän tuen ehtona on, ettei tukea siirretä osittain tai kokonaan alkutuottajille eikä tuen määrää vahvisteta alkutuottajilta ostettujen tuotteiden tai asianomaisten yritysten markkinoille saattamien tuotteiden hinnan tai määrän perusteella.

Komissio on samalla tiedottanut väliaikaisista joustoista niihin valtiontukiin, jotka myönnetään lainojen korkotukina ja lainatakauksina.

Joustojen tarkoituksena on mahdollistaa julkisen tuen myöntäminen useammille yrityksille, jotka kärsivät covid-19-epidemian aiheuttamista poikkeuksellisista olosuhteista. Komissio on myös hyväksynyt ennätyksellisen nopeasti covid-19-epidemian johdosta tehtyjä valtiontuki-ilmoituksia. Säännöt on tarkoitettu sovellettavaksi vain 31.12.2020 asti, joskin tilannetta voidaan tarvittaessa arvioida uudelleen.

[1] Komission tiedonanto - Tilapäiset puitteet valtiontukitoimenpiteille taloudentukemiseksi tämänhetkisessä covid-19-epidemiassa, C(2020) 1863 final, 19.3.2020.

[2] Kaikkien käytettävien lukujen on oltava bruttomääräisiä eli ennen verojen tai muiden maksujen vähentämistä.

[3] Yleisessä valtiontukia koskevassa ryhmäpoikkeusasetuksessa (komission asetus (EU) N:o 651/2014) tarkoitetulla tavalla.

Kysy lisää

No items found.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.