Ajankohtaista
 / 
Uusi ostotarjouskoodi voimaan vuoden 2014 alusta

Uusi ostotarjouskoodi voimaan vuoden 2014 alusta

Yhtiöoikeus ja yhtiökokoukset
1.2.2014
Merilammen julkisivun pääty ja sateenkaari

Arvopaperimarkkinayhdistys on julkaissut uuden ostotarjouskoodin, joka tuli voimaan 1.1.2014. Ostotarjouskoodi koskee julkisen ostotarjouksen tekijää, kohdeyhtiötä ja näiden neuvonantajia sekä kaikkia muita julkiseen ostotarjoukseen liittyviä tahoja. Uusi koodi sisältää suosituksia tarjoajille ja kohdeyhtiöille sekä näiden johdolle ja osakkeenomistajille.

Ostotarjouskoodin tarkoituksena on edistää hyvän arvopaperimarkkinatavan kehittymistä ja ohjata julkisissa ostotarjouksissa noudatettavia menettelytapoja. Uuden ostotarjouskoodin tavoitteena on lisäksi yhdenmukaistaa julkisissa ostotarjouksissa Suomessa noudatettavia menettelytapoja ja siten parantaa ostotarjouksen eri osapuolien oikeussuojaa.

Uuden ostotarjouskoodin julkaiseminen perustuu arvopaperimarkkinalain (746/2012) kokonaisuudistukseen, minkä yhteydessä annettiin myös julkisia ostotarjouksia ja tarjousvelvollisuutta koskevat uuden lain 11 lukuun sisältyvät säännökset.

Uuden arvopaperimarkkinalain 11 luvun 28 §:n mukaan pörssiyhtiön on suoraan tai välillisesti kuuluttava riippumattomaan, elinkeinoelämää laajasti edustavaan Suomessa perustettuun toimielimeen, joka on antanut hyvän arvopaperimarkkinatavan noudattamisen edistämiseksi suosituksen kohdeyhtiön johdon toiminnasta julkisessa ostotarjouksessa ja määräysvallan ylläpitämistä koskevista sopimusperusteisista rakenteista, tai yrityskauppatilanteissa noudatettavien yhtiöoikeudellisten menettelytapojen ohjaamiseksi. Arvopaperimarkkinayhdistys toimii edellä mainittuna toimielimenä ja ostotarjouskoodi on arvopaperimarkkinalain 11 luvun 28 §:ssä tarkoitettu suositus.

Uusi ostotarjouskoodi korvaa yrityskauppalautakunnan vuonna 2006 antaman vastaavan suosituksen. Ostotarjouskoodin muuttaminen johtuu pääasiassa arvopaperimarkkinalain kokonaisuudistuksesta, joka tuli voimaan vuoden 2013 alusta. Uudessa ostotarjouskoodissa on huomioitu myös markkinakäytännössä tapahtuneet muutokset. Lisäksi useimmat koodin suositukset on muotoiltu uudelleen vastaamaan ns. noudata tai selitä -periaatetta, jolle uusi koodi perustuu.

Noudata tai selitä -periaate tarkoittaa, että toimijan on perusteltava, mikäli se ei sitoudu noudattamaan koodia. Uuden ostotarjouskoodin perustuminen noudata tai selitä -periaatteeseen on seurausta uuden arvopaperimarkkinalain 11 luvun 9 ja 13 §:istä, jotka koskevat ostotarjouksen tekijän ja kohdeyhtiön toimintaa ostotarjouksen yhteydessä. Mainittujen säännösten nojalla ostotarjouksen julkistamisesta on käytävä ilmi, onko ostotarjouksen tekijä sitoutunut noudattamaan ostotarjouskoodia ja jollei ole, perustelut sille, miksei ole sitoutunut. Vastaavasti kohdeyhtiön hallituksen tarjouksesta antamassa lausunnossa on oltava tieto siitä, onko kohdeyhtiö sitoutunut noudattamaan ostotarjouskoodia, ja jollei ole, perustelut sille, miksei ole sitoutunut. Noudata tai selitä -velvoitteen lisääminen arvopaperimarkkinalakiin korostaa ostotarjouskoodin merkitystä. Muutos merkitsee myös sitä, että kohdeyhtiö ja tarjoaja ovat joissakin tapauksissa velvollisia antamaan markkinoille aikaisempaa enemmän informaatiota.

Varsinainen ostotarjouskoodi koostuu 14 suosituksesta. Ostotarjouskoodin muodostavien suositusten yhteydessä on esitetty myös johdanto- ja perustelukappaleet, joissa kuvataan hyvää arvopaperimarkkinatapaa ja selkeytetään suositusta ja sen taustaa. Johdanto- ja perustelukappaleet eivät kuulu varsinaiseen ostotarjouskoodiin, mutta johdanto- ja perusteluteksteissä on kuitenkin esitetty myös suositusten käsittelemiä tilanteita koskevia normeja, joista ei voida poiketa noudata tai selitä -periaatteen nojalla.

Koodin loppuun on koottu muita huomioita, jotka kuvaavat julkisen ostotarjouksen hyviä käytäntöjä. Huomiot koskevat tiedonantovelvollisuutta ostotarjousprosessin eri vaiheissa sekä kohdeyhtiön yhtiöjärjestykseen perustuvia määräyksiä.

Myös koodin tulkintaperiaatteet on sisällytetty ostotarjouskoodiin. Koodin johdannon mukaan julkisiin ostotarjouksiin liittyviä suosituksia tulee eri tilanteissa tulkita niille asetettujen tavoitteiden valossa. Tällöin on tärkeää, että yksittäisessä tapauksessa valittu menettelytapa on omiaan 1) lisäämään ostotarjousprosessin ennustettavuutta, 2) edesauttamaan ostotarjouksen yhteydessä noudatettavien menettelyiden yhdenmukaistamista, 3) lisäämään ostotarjouksen eri osapuolien tiedonsaantia ja arvopaperimarkkinoiden läpinäkyvyyttä, ja 4) varmistamaan ostotarjouksen eri osapuolien oikeussuojan toteutumista.

Kysy lisää

No items found.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.