Ajankohtaista
 / 
Työryhmä esittää muutoksia kilpailulakiin – KKV:lle toimivalta esittää yrityksen pilkkomista kilpailun turvaamiseksi?

Työryhmä esittää muutoksia kilpailulakiin – KKV:lle toimivalta esittää yrityksen pilkkomista kilpailun turvaamiseksi?

Kilpailu- ja EU-oikeus
24.3.2017
Pöydällä kukkamalja ja taulu vihreällä seinällä
No items found.
Liittyvät palvelut

Kilpailulain uudistamista pohtinut työryhmä luovutti mietintönsä 14.3.2017 työ- ja elinkeinoministeriölle. Työryhmän tehtävänä oli arvioida kilpailulakia niin tehokkaan kilpailuvalvonnan kuin elinkeinonharjoittajien oikeussuojankin näkökulmasta. Työryhmä ehdottaa mietinnössä muutoksia muun muassa tarkastuksia, seuraamuksia ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa koskeviin säännöksiin. Erityisen mielenkiintoinen on Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ehdotettu oikeus ns. rakenteellisiin toimenpiteisiin kilpailulain vastaisen toiminnan korjauskeinona. Muilta osin muutosehdotuksilla lähinnä edistetään Kilpailu- ja kuluttajaviraston edellytyksiä tehokkaan tarkastuksen suorittamiseksi. Alla esitellään keskeisimpiä muutosehdotuksia.

Tarkastuksen jatkaminen Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiloissa

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tarkastusvaltuuksia ehdotetaan muutettavaksi siten, että virastolla olisi oikeus jatkaa yrityksen tiloissa keräämänsä sähköisen datan tarkistusta omissa toimitiloissaan. Muutoksen avulla pyrittäisiin edistämään tarkastusten nopeaa ja tehokasta suorittamista, jonka voidaan katsoa olevan niin tarkastuksen kohteena olevan yrityksen kuin Kilpailu- ja kuluttajaviraston etu. Mahdollisuus jatkaa tarkastusta Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimitiloissa kohdistuisi ainoastaan datasta tehtyihin kopioihin, jolloin alkuperäinen aineisto olisi yrityksen käytettävissä.

Vastaava pyrkimys tarkastusoikeuden laajentamiseksi oli esillä jo kilpailulakia koskevassa hallituksen esityksessä, joka ei kuitenkaan sisältänyt jatketun tarkastuksen mahdollistavia säännöksiä. Yrityksen oikeusturvan kannalta katsottiin tällöin olevan selkeämpää, että tarkastus toteutetaan kokonaisuudessaan yrityksen tiloissa. Yrityksen oikeusturva ja käytännön mahdollisuudet valvoa, mitä aineistoa Kilpailu- ja kuluttajavirasto tarkastaa ja ettei tarkastusta suoriteta ilman yrityksen edustajan läsnäoloa, heikkenisivätkin ehdotuksen myötä.

Ulkopuolisen oikeudellisen neuvonannon suoja

Asiakirjat, jotka sisältävät ulkopuolisen oikeudellisen neuvonantajan ja asiakkaan välistä luottamuksellisena pidettävää kirjeenvaihtoa, eivät kuulu Kilpailu- ja kuluttajaviraston tarkastusoikeuden piiriin (ns. legal privilege). Tällaisten asiakirjojen tunnistamisessa ja määrittämisessä on usein syntynyt erimielisyyksiä tarkastuksen kohteena olevan yrityksen ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston välillä. Ehdotuksen mukaan lakiin kirjattaisiin Kilpailu- ja kuluttajaviraston näissä tilanteissa jo nykyisin soveltama menettely, jossa erimielisyyden syntyessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston tarkastukseen liittymätön virkamies ratkaisee, täyttääkö asiakirja ulkopuolisen oikeudellisen neuvonannon suojalle asetetut edellytykset. Menettelyä sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston harkinnassa käyttämiä perusteita täsmennettäisiin lain lisäksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston julkaisemassa ohjeistuksessa.

Voidaan kyseenalaistaa, toteutuuko tarkastuksen kohteena olevan yrityksen oikeusturva riittävällä tavalla Kilpailu- ja kuluttajaviraston oman virkamiehen suorittaessa arvioinnin. Mietinnössä asiasta esitettyjen eriävien mielipiteiden mukaisesti tehokkaan oikeussuojan varmistamiseksi asian saattaminen riippumattoman tuomioistuimen, käytännössä markkinaoikeuden, käsiteltäväksi olisikin toivottavaa.

Tarkastusoikeuden riippumattomuus tallennusvälineestä

Kilpailulakiin ehdotetaan otettavan täsmennys tarkastusta suorittavan virkamiehen oikeudesta tutkia kaikki tarkastuksen kohteena olevan yrityksen tallennusvälineet. Toistaiseksi Kilpailu- ja kuluttajavirasto on varovaisuusperiaatetta noudattaen jättänyt tutkimatta mobiililaitteet, kuten matkapuhelimet, koska lainsäädännössä ei ole nimenomaisesti säädetty oikeudesta niiden tarkastamiseen. Esimerkiksi matkapuhelimet ja tabletit saattavat kuitenkin sisältää kilpailunrajoituksen selvittämisen kannalta merkityksellistä aineistoa ja siksi onkin perusteltua selventää myös niiden kuuluvan tarkastusoikeuden piiriin. Kuten mietinnössä todetaan, tällöin olisi kuitenkin noudatettava erityistä varovaisuutta, johtuen tällaisten laitteiden usein sisältämästä yksityisyyden suojaan liittyvästä materiaalista.

Rakenteellisten korjaustoimenpiteiden määrääminen

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ehdotetaan uutta puuttumiskeinoa kilpailuongelmien ratkaisemiseksi. Mietinnön mukaan markkinaoikeus voisi Kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksestä määrätä kilpailulain säännöksiä rikkovan yrityksen toteuttamaan rakenteellisia toimenpiteitä menettelyn korjaamiseksi. Käsitteenä rakenteellinen korjaustoimenpide on laaja, mutta yleensä sillä tarkoitetaan yritykselle asetettavaa velvoitetta luopua jostain omaisuuserästä, kuten esimerkiksi tietystä liiketoimintayksiköstä. Vaikka rakenteellisten korjaustoimenpiteiden käyttäminen sidottaisiinkin ehdotuksen mukaisesti tiukkoihin edellytyksiin, olisi joka tapauksessa kyse perustuslain turvaamaan omaisuuden suojaan puuttuvasta toimenpiteestä, jonka tarpeellisuutta ja käyttämisen edellytyksiä on vielä tarpeen tarkasti harkita.

Seuraamusjärjestelmiä koskevia muita muutosehdotuksia

Työryhmä ehdottaa, että toimialayhdistykselle määrättävän seuraamusmaksun enimmäismäärää korotettaisiin. Ehdotuksen mukaisesti enimmäismäärä olisi 10 prosenttia toimialajärjestön sekä sen 10 suurimman jäsenten liikevaihtojen summasta. Muutoksen taustalla on näkemys siitä, että nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa yrityksille mahdollisuuden toteuttaa kilpailulain vastaisia toimenpiteitä ainakin osittaisessa suojassa seuraamuksilta, ja muutoksella pyritään ilmaisemaan lainsäätäjän torjuva suhtautuminen kyseiseen menettelyyn. Lisäksi ehdotetaan, että markkinaoikeus voisi määrätä Kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksestä yritykselle seuraamusmaksun, jos se tahallisesti tai tuottamuksellisesti rikkoo menettelysäännöksiä esimerkiksi jättämällä toimittamatta pyydetyn asiakirjan tai antamalla virheellistä tietoa. Kyseisen kaltainen menettely on jo rikoslain säännöksin monelta osin sanktioitu ja muun muassa siksi ehdotuksen mukaisen uuden sanktiointisäännöksen lisäämisen tarpeellisuus kilpailulakiin onkin kyseenalaista.

Mietintö sisältää lukuisia eriäviä mielipiteitä, ja se on nyt lähetetty 15.5.2017 asti kestävälle laajalle lausuntokierrokselle. Nyt onkin tärkeätä arvioida, ovatko kaikki ehdotetut toimenpiteet, joista osa on hyvin pitkälle meneviä, tarpeellisia ottaen huomioon muun muassa yritysten oikeusturvan.

Kysy lisää

No items found.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.