Ajankohtaista
 / 
Muodostaako koronavirus ylivoimaisen esteen (force majeure)?

Muodostaako koronavirus ylivoimaisen esteen (force majeure)?

17.3.2020
Merilammen toimiston käytävällä kävelee henkilö ja seinällä iso pyöreä pöytä
No items found.
Liittyvät palvelut
No items found.

Koronavirus ja sen vaikutukset talouselämään tulevat todennäköisesti aiheuttamaan tilanteita, joissa yritysten on haastavaa tai jopa mahdotonta täyttää sopimusperusteisia velvoitteitaan, kuten toimituksia ja muita suorituksia.

Force majeurella eli ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan tilannetta, jossa sopimuksen osapuoli vapautuu mahdollisesta korvausvelvollisuudesta sopimusvelvoitteen laiminlyönnin johdosta sen vuoksi, että sopimusta on ennakoimattomasta ja osapuolesta itsestään riippumattomasta syystä mahdotonta noudattaa tai se vaatisi kohtuuttomia uhrauksia. Ylivoimaista estettä koskevia säännöksiä ei sovelleta maksukyvyttömyyteen, vaan force majeure kohdistuu pääsääntöisesti muuta kuin rahaa suorittavaan osapuoleen, eli tavaran tai palveluiden kaupassa tyypillisesti myyjään.

Mikä merkitys force majeure -ehdon sanamuodolla on arvioinnissa?

Suomessa kauppalaissa on myyjän ylivoimaista estettä koskeva säännös, joka soveltuu näin ollen myös ilman nimenomaista force majeure -ehtoa sopimuksessa. Force majeure -ehdolla voidaan kuitenkin tarkentaa, minkälaisia tilanteita voidaan pitää ylivoimaisena esteenä sekä asettaa toimintavelvoitteita ehtoon vetoavalle. Ehtoon voidaan myös kirjata vastapuolelle oikeus purkaa sopimus esteen pitkittyessä.

Mikäli sopimukseen ei sovelleta Suomen lakia, riippuu sovellettavasta laista, voidaanko ylivoimaiseen esteeseen vedota ilman nimenomaista ehtoa. Useimmiten kansainvälisiin sopimuksiin kuitenkin sisältyy yksityiskohtainen force majeure -ehto, jossa luetellaan esimerkinomaisesti tilanteet, joita on pidettävä ylivoimaisina esteinä sekä tilanteet, jotka on rajattu ehdon ulkopuolelle. Mikäli pandemiaa tai epidemiaa ei ole nimenomaisesti mainittu ehdossa, arvioinnissa on lähdettävä siitä, rinnastuuko käsillä oleva tilanne enemmän esteinä pidettäviin tilanteisiin vai poissuljettuihin tilanteisiin.

Mitä edellytyksiä esteeseen vetoamiselle on?

Sopimuksen noudattaminen on luonnollisesti lähtökohta jokaisessa sopimuksessa ja ylivoimaiseen esteeseen vetoamiselle tulee olla korkea kynnys. Arvioitaessa muodostaako koronavirus ylivoimaisen esteen on kiinnitettävä huomiota seuraaviin asioihin:

  • Ennakoimattomuus. Tavanomaista kaupallista riskiä, joka liittyy esimerkiksi hintojen tai kysynnän epäsuotuisaan kehitykseen ei ole pidettävä ylivoimaisena esteenä, vaan tilanteen tulee olla poikkeuksellinen ja ennakoimaton. Ajoituksella ja sopimuksentekohetkellä käytettävissä olevalla tiedoilla on merkitys ennakoitavuuden arvioinnissa. Koronavirus voi vaikuttaa tällä hetkellä ennakoimattomasti voimassa oleviin sopimuksiin, mutta tilanne ei välttämättä ole sama enää epidemian leviämisen jälkeen solmittujen sopimussuhteiden osalta.
  • Ulkopuolinen syy. Koronavirus on luonnollisesti sopimusosapuolista riippumaton, mutta arvioitavaksi tulee mitä epidemian seurauksista on pidettävä sellaisina, joihin osapuolet eivät itse voi vaikuttaa. Suoraan viranomaisten kielloista johtuvia esteitä voidaan pitää ylivoimaisina, mutta suositusten noudattamisesta tai oma-aloitteisista varotoimista johtuvia esteitä välttämättä ei.
  • Este ei ole korjattavissa. Todennäköinen koronaviruksen aiheuttama este ovat toimitusvaikeuksien aiheuttamat tavaroiden ja raaka-aineiden saatavuusongelmat. Osapuoli ei kuitenkaan voi vedota ylivoimaiseen esteeseen yksinomaan sillä perusteella, että tavanomaisesti käytettytavarantoimittaja on estynyt, vaan sen on aktiivisesti pyrittävä löytämään vaihtoehtoisia toteuttamistapoja.
  • Mahdoton tai vaatisi kohtuuttomia uhrauksia. Velvollisuussopimuksen täyttämiseen ei ole ehdoton ja ylivoimaiseen esteeseen on myös mahdollista vedota silloin kun sopimus olisi teoriassa toteutettavissa, mutta siitä aiheutuisi yhdelle osapuolelle kohtuuttomia taloudellisia tai muita seurauksia suhteessa toiselle osapuolelle koituvaan hyötyyn. Tällainen tilanne saattaa esimerkiksi olla käsillä, jos toimitus aiheuttaisi myyjälle suhteettomia kustannuksia ja samanaikaisesti ostajan olisi mahdollista saada vastaava tuote muualta edullisemmin.

Viime kädessä arviointi siitä muodostaako koronaviruksen aiheuttama este soveltuvan lain ja sopimuksen tarkoittaman force majeure -tilanteen on tehtävä tapauskohtaisesti. Force majeureen vetoavan osapuolen tulee kyetä osoittamaan, että tilanne on täyttänyt kaikki edellä mainitut kriteerit sekä sopimusehdoissa mahdollisesti mainitut lisäedellytykset.

Miten ylivoimaisen esteen ollessa käsillä tulee menetellä?

Osapuolen, joka haluaa vedota ylivoimaiseen esteeseen, tulee ilmoittaa vastapuolelle tästä mahdollisimman pian ja viimeistään sopimuksessa mahdollisesti mainitussa määräajassa. Force majeure -ilmoituksen yhteydessä tulee kertoa, mistä este johtuu ja sen arvioitu kestoaika. Osapuolen tulee ilmoituksen jättämisenkin jälkeen pyrkiä aktiivisesti löytämään keinoja esteen voittamiseksi ja pitää sopimuskumppaninsa ajan tasalla tilanteesta. Force majeure -ilmoitukset sekä niihin liittyvät aineistot (viranomaisohjeet, lakkoilmoitukset jne.) tulee myös dokumentoida huolellisesti, jotta osapuoli voi myöhemmin osoittaa esteen olleen aidosti ylivoimainen ja toimineensa määräaikojen puitteissa.

Osapuolen, jonka vastapuoli vetoaa ylivoimaiseen esteeseen, tulee myös huolellisesti dokumentoida kaikki ilmoitukset sekä tarvittaessa pyytää lisäselvitystä. Ensimmäinen askel force majeure -tilanteen ratkaisemiseksi on osapuolten väliset neuvottelut; voidaanko estetilanne ratkaista esimerkiksi myöntämällä lisäaikaa tai toteuttamalla estynyt suoritus jollakin vaihtoehtoisella tavalla? Vasta siinä tilanteessa, kun asiaa ei voida neuvottelemalla ratkaista tulee harkita jatkotoimia, joita voivat olla esimerkiksi maksujen pidätys, sopimuksen irtisanominen/purkaminen taikka sopimussakon tai vahingonkorvauksen vaatiminen, riippuen siitä onko sopimuksen mukaan kyseessä ylivoimainen este vai sopimusrikkomus.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.