Ajankohtaista
 / 
Finanssivalvonnalta ensimmäinen miljoonaluokan seuraamusmaksu sisäpiirisääntelyn rikkomisesta

Finanssivalvonnalta ensimmäinen miljoonaluokan seuraamusmaksu sisäpiirisääntelyn rikkomisesta

Yhtiöoikeus ja yhtiökokoukset
24.9.2019
Henkilö kävelee Helsingin Keskuskarulla ja pitelee salkkua

Finanssivalvonta (Fiva) on määrännyt ensimmäisen merkittävän seuraamusmaksun sisäpiiritiedon julkistamisvelvoitteen ja sisäpiiriluettelon laatimista koskevan velvoitteen laiminlyönneistä. Fivan päätöksellä Afarak Group Oyj:lle on määrätty yhteensä 1 450 000 euron suuruinen seuraamusmaksu useista sisäpiirisääntelyn rikkomisista. Kyseessä on suurin Fivan koskaan määräämä seuraamusmaksu. Fivan päätös korostaa sisäpiirihallinnon organisoinnin sekä sisäpiiritietoon liittyvien prosessien etukäteisen suunnittelun tärkeyttä.

Asiassa oli tiivistetysti kyse siitä, että Afarak Group Oyj:n osakkeita koskevaan, valmisteilla olleeseen julkiseen ostotarjoukseen liittyvä sisäpiiritieto syntyi Fivan kannan mukaan viimeistään 20.12.2017. Yhtiön olisi tuolloin pitänyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) 17 artiklan mukaisesti joko julkistaa sisäpiiritieto yleisölle tai vaihtoehtoisesti arvioida, onko sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämiselle säännöksessä tarkoitettuja edellytyksiä. Fivan päätöksen mukaan yhtiön olisi samoin viimeistään 20.12.2017 pitänyt perustaa kyseistä hanketta koskeva MAR 18 artiklan mukainen sisäpiiriluettelo. Yhtiön katsottiin laiminlyöneen nämä velvollisuudet, sillä mainittuja toimia ei tehty ajoissa. Sisäpiiriluettelo on päätetty perustaa viikolla 3 vuonna 2018 (15.–21.1.2018), mutta luettelo on tosiasiassa perustettu vasta 26.1.2018. Julkista ostotarjousta koskeva tiedote julkistettiin puolestaan 30.1.2018, eli reilu kuukausi sen ajankohdan jälkeen, kun yhtiön olisi Fivan tulkinnan mukaan tullut joko julkistaa sisäpiiritieto tai arvioida sen julkistamisen lykkäämisedellytysten täyttymistä.

Fivan päätöksestä ilmenevin perustein eräs keskeinen – muttei ainoa – syy laiminlyönneille on ollut se, että yhtiö ei ole arvioinut sisäpiiritiedon syntyneen vielä 20.12.2017 eikä siten myöskään tehnyt sisäpiiritiedon syntymiseen liittyviä päätöksiä tuolloin vaan vasta tammikuussa 2018. Fivan päätöksestä ei suoraan käy ilmi arvioiko yhtiö 20.12.2017 sisäpiiritiedon mahdollista syntymistä. Joka tapauksessa, koska Fiva katsoi sisäpiiritiedon syntyneen 20.12.2017, olisi yhtiön tuolloin tullut tehdä päätös sisäpiiritiedon julkistamisvelvoitetta ja sisäpiiriluettelon laatimista koskien.

On huomattava, että yhtiö on laiminlyönyt lisäksi useita muita MAR:n mukaisia velvoitteita. Yhtiö on päättänyt sisäpiiriluettelon perustamisesta viikon 3 (15.–21.1.2018) kuluessa, mutta luettelo on tosiasiassa perustettu vasta seuraavan viikon perjantaina 26.1.2018. MAR:n mukaan sisäpiiriluettelo laadittava ja se on saatettava ajan tasalle viipymättä. Yhtiö on perustellut viivästystä sillä, että yhtiön prosesseissa on ollut virhe. Samalla seikalla yhtiö on perustellut myös sitä, että sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämistä koskevaa ilmoitusta ei toimitettu Fivalle viipymättä tiedon julkistamisen jälkeen 30.1.2018, sekä sitä, että yhtiö ei ollut kerännyt ja dokumentoinut asianmukaisesti sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisen edellytysten täyttymistä koskevia tietoja.

Edelleen yhtiönsisäpiiriluetteloiden asiasisällössä oli vakavia puutteita; luettelosta puuttuivat mm. syy siihen, miksi henkilöt oli sisällytetty sisäpiiri luetteloon sekä päivämäärä ja kellonajat, jolloin henkilöt olivat saaneet pääsyn sisäpiiritietoon. Sisäpiiriluetteloa ei ollut myöskään laadittu asiaa koskevan komission täytäntöönpanoasetuksen mallin mukaisesti. Yhtiö on perustellut asiaa osittain sillä, että yhtiöllä ei ollut eikä se saanut kaikkia olennaisia tietoja kaikilta sisäpiiriläisiltä, jotka lähettivät tiedot myöhässä ja epätäydellisinä. Fivan päätöksessä on tältä osin huomautettu, että saadun selvityksen perusteella yhtiö ei toisaalta myöskään aktiivisesti pyrkinyt hankkimaan sisäpiiriluettelosta puuttuneita tietoja.

Lisäksi puutteita on ollut yhtiönmenettelytavoissa sen toimittaessa Fivalle asiakirjoja ja muita tietoja, joita Fiva on erikseen yhtiöltä pyytänyt. Esimerkiksi sisäpiiriluettelo, jonka Fiva pyysi 6.2.2018 esitetyllä pyynnöllä toimittamaan viimeistään 8.2.2018, toimitettiin Finanssivalvonnalle vasta 24.4.2018 (eli noin 2,5 kuukautta myöhässä) sen jälkeen, kun Finanssivalvonta oli aloittanut yhtiötä kohtaan kuulemismenettelyn uhkasakon asettamiseksi asiassa. Se, ettei sisäpiiriluetteloa toimitettu Fivalle mahdollisimman pian pyynnön esittämisen jälkeen, johtui yhtiön mukaan sekaannuksesta sen suhteen, kuka toimittaa sisäpiiriluettelon Fivalle. MAR:n mukaan listayhtiön on toimitettava sisäpiiriluettelo Fivalle mahdollisimman pian sen pyynnöstä. Tässä tapauksessa Fiva on tulkinnut mahdollisimman pian-ilmaisua siten, että tiedot olisi pitänyt toimittaa kahden päivän kuluessa pyynnön esittämisestä.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että Fivan päätös korostaa sisäpiirihallinnon organisoinnin sekä sisäpiiritietoon liittyvien prosessien etukäteisen suunnittelun merkitystä. Esimerkiksi se, kuka vastaa sisäpiiriluettelon ylläpidosta ja kuka hoitaa tarvittaessa luettelon toimittamisen Fivalle, on hyvä määritellä yhtiön sisäisessä ohjeistuksessa jo etukäteen. Myös kriteerit sille, milloin jokin tieto katsotaan sisäpiiritiedoksi, on suositeltavaa pyrkiä määrittelemään etukäteen ja ottaen huomioon yhtiökohtaiset seikat. Yhtiön hallituksen ja johdon tulee käsitellä ja perustella kantansa sisäpiiritiedon syntymiseen liittyen kirjallisesti. Lisäksi Fivan päätös korostaa aktiivista toimintavelvoitetta sisäpiiriluettelosta mahdollisesti puuttuvien tietojen hankkimiseksi. Mainitut seikat koskevat listayhtiöiden lisäksi soveltuvin osin myös muita tahoja, joihin MAR:n sisäpiirisääntely soveltuu (kuten neuvonantajat ja konsultit).

Fivan päätös (ei lainvoimainen) on saatavissa kokonaisuudessaan  heidän julkaisemasta lehdistötiedotteestaan: Afarak Group Oyj:lle 1 450 000 euron seuraamusmaksu sisäpiiritiedon julkistamiseen ja sisäpiiriluettelon pitämiseen liittyvistä laiminlyönneistä.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.