Articles and blogs
 / 
Omistajayrittäjän varallisuuden turvaaminen: Oikeudelliset asiakirjat henkilökohtaisten riskien hallitsemiseksi

Omistajayrittäjän varallisuuden turvaaminen: Oikeudelliset asiakirjat henkilökohtaisten riskien hallitsemiseksi

Tax
1.2.2024
Kuva Merilammen toimiston aulasta, näkymä rautatientorille päin

Kirjoitus on julkaistu myös AlmaTalentin uudessa Juridiikan ajankohtaiset -palvelussa.

Yritysomaisuus on omistajayrittäjälle usein merkittävä varallisuuserä, joten sen turvaaminen ja yllättävien riskien hallitseminen on keskeistä. Yllättävät tilanteet heijastuvat yrittäjän perhe-elämään ja yrityksen liiketoimintaan. Yrittäjän oikeudelliset asiakirjat on hyvä pitää ajan tasalla, sillä ne auttavat mahdollisissa perhe-elämään, ikääntymiseen, onnettomuuteen tai terveydentilaan liittyvissä muutostilanteissa.

Oikeudellisia asiakirjoja laadittaessa on olennaista miettiä etukäteen:

  • kuka ottaa vastuun yrityksen hallinnosta ja liiketoiminnasta, jos yrittäjä ei siihen itse enää pysty;
  • miten yrityksen omistus siirtyy, jos yrittäjä menehtyy äkillisesti tai tulee pysyvästi kykenemättömäksi huolehtimaan asioista tai
  • miten omaisuus jaetaan mahdollisen avioeron yhteydessä.

Osakassopimus, avioehtosopimus, edunvalvontavaltakirja ja testamentti muodostavat tehokkaan työkalupakin omistajayrittäjän henkilökohtaisten riskien hallitsemiseksi ja yrityksen liiketoiminnan turvaamiseksi.

Osakassopimus – pelisäännöt osakkeiden lunastukselle

Osakassopimukset ovat osakeyhtiön ja osakkaiden välisiä sopimuksia, joissa sovitaan muun muassa osakkaiden keskinäisistä suhteista, yhtiön hallinnosta, päätöksenteosta, voitonjaosta, erilaisista velvoitteista, osakkeiden luovutuksista ja lunastuksista, salassapidosta ja riidanratkaisumenetelmistä. Se tehdään yleensä aina, kun yhtiössä on useampi kuin yksi osakas.

Osakkeiden myyntiä ja lunastusta koskevat lausekkeet ovat yleisiä osakassopimuksissa. Näillä lausekkeilla sovitaan, kenelle yhtiön osake voi siirtyä erilaisissa muutostilanteissa. Lunastuslauseke löytyy hyvin usein sekä yhtiön yhtiöjärjestyksestä että osakassopimuksesta. Osakassopimuksessa lunastusmenettelystä voidaan sopia kuitenkin yksityiskohtaisemmin ja siten, että tieto jää vain osakkaille.

Osakassopimusta laadittaessa on hyvä miettiä, missä tilanteissa osakkaat ovat velvollisia luopumaan osakkeistaan ja miten toimitaan, jos osakkaan terveydentila heikkenee äkillisesti, osakas menehtyy tai osakkaalle tulee avioero. Avioeroa koskevaan kohtaan voi sisällyttää ehdon, jonka mukaan osakkaan tulee tehdä puolisonsa kanssa yrityksen osakkeet poissulkeva avioehto. Edelleen erimielisyyksien välttämiseksi osakassopimuksissa on hyvä huomioida osakkeiden arvonmääritys näissä lunastustilanteissa.

Ennakollinen sopiminen on aina tärkeää, sillä odottamattomien tilanteiden tai osakkaiden välisen konfliktin sattuessa kompromissin löytyminen ilman osakassopimusta voi olla vaikeaa.

Avioehtosopimus – suojana perhe-elämän muutoksissa

Avioliitossa puolisoilla on lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avioehtosopimuksella voidaan kuitenkin sopia, mikä omaisuus kuuluu avio-oikeuden piiriin ja mikä on avio-oikeuden ulkopuolista omaisuutta.

Avio-oikeus tulee näkyväksi vasta, kun avioliitto päättyy avioeroon tai puolison kuolemaan. Jos avioehtosopimusta ei ole tehty, omistajayrittäjän yritysvarallisuus kuuluu lähtökohtaisesti puolisoiden avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen. Avioliiton päättymisen jälkeen tehtävässä avioero-osituksessa varakkaampi puoliso on siten velvollinen suorittamaan tasinkoa vähemmän omistavalle puolisolle ja puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus jakautuu tasan.

Omistajayrittäjälle tämä voi tarkoittaa osan hänen omistamansa yrityksen osakkeiden luovuttamista entiselle puolisolle tasinkona tai lainan ottamista tasinkovelvoitteen täyttämiseksi. Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa yrityksen arvo on merkittävä ja yritys muodostaa siten keskeisen osan puolisoiden avio-oikeudenalaisesta varallisuudesta. Entinen puoliso voi siten tulla yhtiön omistajaksi osituksen kautta.

Avioehtosopimuksella suojataan yrityksen omistusta avioerossa tai yrittäjän kuollessa.  Se voidaan tehdä ennen avioliittoa tai avioliiton aikana ja pelkästään vain avioeron varalle. Avioehtosopimus voi olla täysin poissulkeva tai siinä voidaan sopia esimerkiksi tietty omaisuus, kuten yritysvarallisuus, avio-oikeuden ulkopuolelle. Avioehtosopimuksella omistajayrittäjä voi varmistaa liiketoimintansa jatkuvuuden perhe-elämän muutoksissa. Avioehtosopimuksella on tarkat muotomääräykset.

Edunvalvontavaltakirja – liiketoiminnan jatkuvuus yllättävässä muutoksessa

Edunvalvontavaltakirjassa määrätään, miten toimitaan, jos henkilö ei enää itse kykene huolehtimaan asioistaan. Siinä valtuuttaja päättää, kuka hänen asioitaan silloin hoitaa.  Valtuutus koskee sekä valtuuttajan henkilöä koskevia asioita että omaisuutta ja taloudellisia asioita. Ilman valtuutusta vaihtoehtona on perinteinen edunvalvonta. Edunvalvontavaltakirja tulee tehdä muotomääräyksiä noudattaen.

Valtuutus voidaan tehdä yhdelle valtuutetulle tai useammalle valtuutetulle, joista kukin voi hoitaa eri tehtäviä. Esimerkiksi puoliso voidaan nimetä valtuutetuksi henkilöä koskeviin asioihin, kun taas liiketoimintaan perehtynyt henkilö voi hoitaa yrityksen asioita. On tavallista, että yrityksen asioiden hoitajaksi ei toivota yleistä edunvalvojaa tai muuta henkilöä, jolla ei ole kokemusta yrityksen liiketoiminnasta. Lisäksi valtuutetuille on suositeltavaa nimetä vara- ja toissijaisia valtuutettuja mahdollisten esteellisyyksien tai estyneeksi tulemisen varalta.

Omistajayrittäjän edunvalvontavaltakirjassa on hyvä huomioida myös mahdollisuus kiinteän omaisuuden luovutukseen, erilaisiin lahjoituksiin tai sukupolvenvaihdokseen. Myös perinnöstä tai hallintaoikeudesta luopuminen vaatii omat määräyksensä. Valtuutettujen on toimittava valtuuttajan edun mukaisesti, eikä valtuutettu saa siten suorittaa omaisuuden luovutuksia vastikkeetta tai alihintaan ilman eri määräyksiä. Omistajayrittäjän tilanteessa olennaista on nimetä perheen ulkopuolinen esteetön valtuutettu sekä sisällyttää edunvalvontavaltakirjaan määräykset erilaisista omistuksen siirroista.  

Testamentti – yritysomaisuuden perinnönjako

Testamentti on tahdonilmaisu, jossa määrätään, miten testamentintekijän omaisuus jaetaan hänen kuolemansa jälkeen. Testamentti tulisi pitää ajantasaisena, ja sitä on suositeltavaa päivittää elämäntilanteen muuttuessa. Testamentti tulee tehdä muotomääräyksiä noudattaen.

Omistajayrittäjän perintösuunnittelussa on olennaista miettiä, miten yritysomaisuus jaetaan henkilön kuoltua ja kuka tai ketkä olisivat parhaiten sopivia jatkamaan yrityksen liiketoimintaa. Hyvin usein yritysomaisuus halutaan siirtää testamentilla verotehokkaasti lapsille tai osalle heistä. Tällöin on tärkeä huomioida puolison tasinko-oikeus, lasten lakiosat sekä muut omaisuuserät, jotka edistävät lasten tasavertaista huomioimista. Mikäli lapset ovat vielä alaikäisiä, on tärkeää ymmärtää, että heillä ei ole mahdollista osallistua hallitustyöskentelyyn.

Toisinaan testamentin laadinta voi vaatia myös yritysjärjestelyjä tai muita muutoksia jo yrittäjän eläessä. Muutoksilla voidaan turvata mm. puolisolle ja lapsille tuloja yrityksestä, vaikka he eivät osallistuisi yrityksen liiketoimintaan tai edesauttaa lasten tasapuolista huomioimista tulevassa perinnönjaossa. Edelleen testamenttia laadittaessa voidaan ottaa huomioon lesken taloudellisen aseman turvaaminen, avio-oikeuden poissulkeminen testamentinsaajien aviopuolisoilta, verokysymykset sekä turvata omaisuuden pysyminen suvussa.

Yhteenveto

Omistajayrittäjän varallisuuden turvaaminen edellyttää huolellista suunnittelua oikeudellisia asiakirjoja laadittaessa. Vaikka kaikkea ei voi ennakoida, on syytä tiedostaa mahdollisuus yllättäviin muutoksiin.  Jos pöytälaatikossa ei ole vielä mitään allekirjoitettuna, on suositeltavaa aloittaa asiakirjojen laatiminen, jotta varmistetaan liiketoiminnan keskeytyksetön jatkuminen myös tulevaisuudessa.

Subscribe to our newsletter

We regularly write on current topics related to our areas of expertise. By entering your email in the form below, you will receive Merilampi's newsletters and event invitations directly to your email.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.