NIS2-direktiivin ((EU) 2022/2555) soveltamisalaan kuuluvien uusien toimialojen ja toimijatyyppien määritelmät

Alla on lueteltu NIS2-direktiivin liitteistä I ja II löytyvät uudet toimialat sekä uudet toimijatyypit. Toimijatyypin alta löytyy NIS2-direktiivistä löytyvä määritelmä ja/tai kyseisessä direktiivissä viitatun säädöksen määritelmä.

Liite I

1. Energia (laajenee uusiin toimijatyyppeihin)

- Latauspisteiden operaattorit, jotka vastaavat latauspalvelua loppukäyttäjille tarjoavan latauspisteen hallinnoinnista ja toiminnasta, myös liikennepalvelun tarjoajan nimissä ja puolesta (ei muuta määritelmää direktiivissä, eikä viittausta muuhun säädökseen)

- Vedyn tuotantoa, varastointia ja siirtoa harjoittavat toimijat (ei muuta määritelmää direktiivissä, eikä viittausta muuhun säädökseen)

7. Jätevesi

- Yhdyskuntajätevettä, talousjätevettä tai teollisuusjätevettä keräävät, hävittävät tai käsittelevät yritykset, lukuun ottamatta yrityksiä, joille yhdyskuntajäteveden, talousjäteveden tai teollisuusjäteveden kerääminen, hävittäminen tai käsittely ei ole keskeinen osa niiden yleistä toimintaa

Neuvoston direktiivin 91/271/ETY 2 artiklan 1, 2 ja 3 alakohta

”Tässä direktiivissä tarkoitetaan [– –] "yhdyskuntajätteellä" talousjätevettä tai talous- ja teollisuusjäteveden ja/tai huleveden seosta”
”Tässä direktiivissä tarkoitetaan [– –] "talousjätevedellä" asuntojen ja laitosten jätevesiä, jotka ovat peräisin pääasiassa ihmisten aineenvaihdunnasta ja kotitalouden toimista”
”Tässä direktiivissä tarkoitetaan [– –] "teollisuusjätevedellä" teollisuustuotantoon ja muuhun elinkeinon harjoittamiseen käytettyjen kiinteistöjen jätevettä, joka ei ole talousjätevettä tai hulevettä”

8. Digitaalinen infrastruktuuri (laajenee uusiin toimijatyyppeihin: tele, luottamuspalvelut, CDN, konesalit)

- Yleisten sähköisten viestintäverkkojen tarjoajat

NIS2-direktiivin 6 artiklan 36 kohta

”Tässä direktiivissä tarkoitetaan [– –] ’yleisellä sähköisellä viestintäverkolla’ direktiivin (EU) 2018/1972 2 artiklan 8 alakohdassa määriteltyä yleistä sähköistä viestintäverkkoa”

Direktiivin (EU) 2018/1972 2 artiklan 8 alakohta

”Tässä direktiivissä tarkoitetaan [– –] ”yleisellä sähköisellä viestintäverkolla” sähköistä viestintäverkkoa, jota käytetään ainoastaan tai pääasiallisesti sellaisten yleisön saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan, jotka tukevat tiedonsiirtoa verkon liityntäpisteiden välillä”

- Yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajat

NIS2-direktiivin 6 artiklan 37 kohta

”Tässä direktiivissä tarkoitetaan [– –] ’sähköisellä viestintäpalvelulla’ direktiivin (EU) 2018/1972 2 artiklan 4 alakohdassa määriteltyä sähköistä viestintäpalvelua”

Direktiivin (EU) 2018/1972 2 artiklan 4 alakohta

”Tässä direktiivissä tarkoitetaan [– –] ”sähköisellä viestintäpalvelulla” tavallisesti korvausta vastaan sähköisen viestintäverkkojen kautta suoritettua palvelua, joka sisältää, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen avulla siirrettyjä sisältöpalveluja tai sisältöä toimituksellisessa valvonnassaan pitäviä palveluja lukuun ottamatta, seuraavat palvelumuodot:

a) ”internetyhteyspalvelu”, sellaisena kuin se on määritelty asetuksen (EU) 2015/2120 2 artiklan toisen kohdan 2 alakohdassa;

b) henkilöiden välinen viestintäpalvelu; ja

c) palvelut, jotka koostuvat kokonaan tai pääosin signaalien siirtämisestä, kuten siirtopalvelut, joita käytetään M2Mpalvelujen tarjoamiseksi ja radio- ja televisiotoiminnassa”

- Luottamuspalvelun tarjoajat

NIS2-direktiivin 6 artiklan 24 kohta

”Tässä direktiivissä tarkoitetaan [– –] ’luottamuspalvelulla’ asetuksen (EU) N:o 910/2014 3 artiklan 16 alakohdassa määriteltyä luottamuspalvelua”

Asetuksen (EU) N:o 910/2014 3 artiklan 16 alakohta

”Tässä asetuksessa tarkoitetaan [– –] ’luottamuspalvelulla’ sähköistä palvelua, jota yleensä tarjotaan vastiketta vastaan ja joka koostuu seuraavista:

a) sähköisten allekirjoitusten, sähköisten leimojen tai sähköisten aikaleimojen, sähköisten rekisteröityjen jakelupalvelujen ja kyseisiin palveluihin liittyvien varmenteiden luomisesta, tarkastamisesta ja validoinnista; tai

b) verkkosivustojen todentamisen varmenteiden luomisesta, tarkastamisesta ja validoinnista; tai

c) sähköisten allekirjoitusten, leimojen tai kyseisiin palveluihin liittyvien varmenteiden säilyttämisestä”

NIS2-direktiivin 6 artiklan 25 kohta

”Tässä direktiivissä tarkoitetaan [– –] ’luottamuspalvelun tarjoajalla’ asetuksen (EU) N:o 910/2014 3 artiklan 19 alakohdassa määriteltyä luottamuspalvelu tarjoajaa”

Asetuksen (EU) N:o 910/2014 3 artiklan 19 alakohta

”Tässä asetuksessa tarkoitetaan [– –] ’luottamuspalvelun tarjoajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa yhtä tai useampaa luottamuspalvelua joko hyväksyttynä tai ei-hyväksyttynä luottamuspalvelun tarjoajana”

NIS2-direktiivin 6 artiklan 26 kohta

”Tässä direktiivissä tarkoitetaan [– –] ’hyväksytyllä luottamuspalvelulla’ asetuksen (EU) N:o 910/2014 3 artiklan 17 alakohdassa määriteltyä hyväksyttyä luottamuspalvelua”

Asetuksen (EU) N:o 910/2014 3 artiklan 17 alakohta

”Tässä asetuksessa tarkoitetaan [– –] ’hyväksytyllä luottamuspalvelulla’ luottamuspalvelua, joka täyttää tässä asetuksessa säädetyt sovellettavat vaatimukset”

NIS2-direktiivin 6 artiklan 27 kohta

”Tässä direktiivissä tarkoitetaan [– –] ’hyväksytyllä luottamuspalvelun tarjoajalla’ asetuksen (EU) N:o 910/2014 3 artiklan 20 alakohdassa määriteltyä hyväksyttyä luottamuspalvelun tarjoajaa”

Asetuksen (EU) N:o 910/2014 3 artiklan 20 alakohta

”Tässä asetuksessa tarkoitetaan [– –] ’hyväksytyllä luottamuspalvelun tarjoajalla’ luottamuspalvelun tarjoajaa, joka tarjoaa yhtä tai useampaa hyväksyttyä luottamuspalvelua ja jolle valvontaelin on myöntänyt hyväksytyn aseman”

- Sisällönjakeluverkkojen tarjoajat

NIS2-direktiivin 6 artiklan 32 kohta

”Tässä direktiivissä tarkoitetaan [– –] ’sisällönjakeluverkolla’ maantieteellisesti hajautettujen palvelimien verkkoa, jonka tarkoituksena on varmistaa digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen hyvä saatavuus, käytettävyys ja nopea jakelu internetin käyttäjille sisällön ja palvelujen tarjoajien puolesta”

- Datakeskuspalvelujen tarjoajat

NIS2-direktiivin 6 artiklan 31 kohta

”Tässä direktiivissä tarkoitetaan [– –] ’datakeskuspalvelulla’ palvelua, joka käsittää rakenteita tai rakenteiden ryhmiä, jotka on tarkoitettu datan tallennus-, käsittely- ja siirtopalveluja tarjoavien tietoteknisten ja verkkolaitteiden keskitettyyn ylläpitoon, yhteenliittämiseen ja ohjaukseen yhdessä kaikkien tarvittavien sähkönjakeluun ja toimintaolosuhteiden säätelyyn tarkoitettujen laitteiden ja infrastruktuurien kanssa”

9. TVT-palvelujen hallinta (yritysten välinen)

- Hallintapalvelun tarjoajat

NIS2-direktiivin 6 artiklan 39 kohta:

”Tässä direktiivissä tarkoitetaan [– –] ’hallintapalvelun tarjoajalla’ toimijaa, joka tarjoaa TVT-tuotteiden, verkkojen, infrastruktuurin, sovellusten tai muiden verkko- ja tietojärjestelmien asentamiseen, hallintaan, käyttöön tai ylläpitoon liittyviä palveluja joko asiakkaan tiloissa tai etäyhteyden välityksellä toteutettavan tuen tai aktiivisen ylläpidon muodossa”

- Tietoturvapalveluntarjoajat

NIS2-direktiivin 6 artiklan 40 kohta:

”Tässä direktiivissä tarkoitetaan [– –] ’tietoturvapalveluntarjoajalla’ hallintapalvelun tarjoajaa, joka toteuttaa kyberturvallisuusriskien hallintatoimia tai antaa tukea niitä varten”

10. Julkishallinto

- Keskustason julkishallinnon toimijat, sellaisina kuin jäsenvaltio on ne kansallisen lainsäädännön mukaisesti määrittänyt

- Aluetason julkishallinnon toimijat, sellaisina kuin jäsenvaltio on ne kansallisen lainsäädännön mukaisesti määrittänyt

NIS2-direktiivin 6 artiklan 35 kohta:

”Tässä direktiivissä tarkoitetaan [– –] ’julkishallinnon toimijalla’ jäsenvaltiossa kansallisen lainsäädännön mukaisesti julkishallinnon toimijaksi tunnustettua toimijaa, lukuun ottamatta oikeuslaitosta, parlamentteja ja keskuspankkeja, joka täyttää seuraavat kriteerit:

a) se on perustettu tyydyttämään yleisen edun mukaisia tarpeita, eikä sillä ole teollista tai kaupallista luonnetta;

b) se on oikeushenkilö tai sillä on lain nojalla oikeus toimia toisen sellaisen toimijan puolesta, joka on oikeushenkilö;

c) sitä rahoittavat pääosin valtio, alueviranomaiset tai muut julkisoikeudelliset laitokset, sen johto on näiden viranomaisten tai laitosten valvonnan alainen taikka valtio, alueviranomaiset tai muut julkisoikeudelliset laitokset nimittävät yli puolet sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä;

d) sillä on valtuudet osoittaa luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille hallinnollisia tai sääntelyyn liittyviä päätöksiä, jotka vaikuttavat näiden oikeuksiin henkilöiden, tavaroiden, palvelujen tai pääoman rajatylittävässä liikkuvuudessa”

11. Avaruus

- Avaruuspohjaisten palvelujen tarjoamista tukevan, jäsenvaltioiden tai yksityisten tahojen omistaman, hallinnoiman ja operoiman maassa sijaitsevan infrastruktuurin ylläpitäjät, lukuun ottamatta yleisten sähköisten viestintäverkkojen tarjoajia (ei muuta määritelmää direktiivissä, eikä viittausta muuhun säädökseen)

Liite II

1. Posti- ja kuriiripalvelut

- Postipalvelujen tarjoajat, mukaan lukien kuriiripalvelujen tarjoajat

Direktiivin 97/67/EY 2 artiklan 1 a alakohta

”Tässä direktiivissä tarkoitetaan [– –] ’postipalvelujen tarjoajalla’ yritystä, joka tarjoaa yhtä tai useampaa postipalvelua”

Direktiivin 97/67/EY 2 artiklan 1 alakohta

”Tässä direktiivissä tarkoitetaan [– –] ’postipalveluilla’ palveluja, joihin kuuluu postilähetysten keräily, lajittelu, kuljetus ja jakelu”

2. Jätehuolto

- Jätehuoltoa harjoittavat yritykset, lukuun ottamatta yrityksiä, joille jätehuolto ei ole niiden pääasiallista taloudellista toimintaa

Direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 9 alakohta

”Tässä direktiivissä tarkoitetaan [– –] ’jätehuollolla’ jätteen keräystä, kuljetusta, hyödyntämistä (mukaan lukien lajittelu), ja loppukäsittelyä, mukaan lukien tällaisten toimintojen valvonta ja loppusijoituspaikkojen jälkihoito sekä kauppiaana tai välittäjänä toteutetut toimet”

3. Kemikaalien valmistus, tuotanto ja jakelu

- Aineiden valmistusta ja aineiden tai seosten jakelua harjoittavat yritykset sekä yritykset, jotka tuottavat esineitä aineista tai seoksista

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 9 alakohta

”Tässä asetuksessa tarkoitetaan [– –] "valmistajalla" yhteisön alueelle sijoittautunutta luonnollista tai oikeushenkilöä, joka valmistaa ainetta yhteisön alueella”

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 14 alakohta

”Tässä asetuksessa tarkoitetaan [– –] "jakelijalla" yhteisön alueelle sijoittautunutta luonnollista tai oikeushenkilöä, myös vähittäismyyjää, joka ainoastaan varastoi ja saattaa markkinoille aineen sellaisenaan tai seoksessa, kolmansien osapuolten puolesta”

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 3 alakohta

”Tässä asetuksessa tarkoitetaan [– –] "esineellä" tuotetta, jolle annetaan tuotannossa erityinen muoto, pinta tai rakenne, joka määrittää sen käyttötarkoitusta enemmän kuin sen kemiallinen koostumus”

4. Elintarvikkeiden tuotanto, jalostus ja jakelu

- Elintarvikeyritykset, jotka harjoittavat tukkukauppaa sekä teollista tuotantoa ja jalostusta

Asetuksen (EY) N:o 178/2002 3 artiklan 2 alakohta

”Tässä asetuksessa tarkoitetaan [– –] "elintarvikeyrityksellä" voittoa tuottavaa tai tuottamatonta, julkista tai yksityistä yritystä, joka toteuttaa mitä tahansa toimia, jotka liittyvät mihin tahansa elintarvikkeiden tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheisiin”

5. Valmistus (mm. lääkintälaitteet, tietokoneet, sähkölaitteet, kulkuneuvot)

a) Lääkinnällisten laitteiden ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden valmistus

- Lääkinnällisiä laitteita valmistavat toimijat sekä in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita valmistavat toimijat, lukuun ottamatta tämän direktiivin liitteessä I olevan 5 kohdan viidennessä luetelmakohdassa mainittuja lääkinnällisiä laitteita valmistavia toimijoita

Asetuksen (EU) 2017/745 2 artiklan 1 alakohta

”’lääkinnällisellä laitteella’ tarkoitetaan instrumenttia, laitteistoa, välinettä, ohjelmistoa, implanttia, reagenssia, materiaalia tai muuta tarviketta, jonka valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi ihmisillä, joko yksinään tai yhdistelminä, seuraaviin lääketieteellisiin tarkoituksiin:

— sairauden diagnosointi, ehkäisy, ennakointi, ennusteen laatiminen, tarkkailu, hoito tai lievitys,

— vamman tai toimintarajoitteen diagnosointi, tarkkailu, hoito, lievitys tai kompensointi,

— anatomian taikka fysiologisen tai patologisen toiminnon tai tilan tutkiminen, korvaaminen tai muuntaminen,

— tietojen saaminen ihmiskehon ulkopuolella (in vitro) suoritettavien tutkimusten avulla ihmiskehosta otetuista näytteistä, mukaan lukien elinten, veren ja kudosten luovutukset,

ja jonka pääasiallista aiottua vaikutusta ihmiskehossa tai -kehoon ei saavuteta farmakologisin, immunologisin tai metabolisin keinoin mutta jonka toimintaa voidaan tällaisilla keinoilla edistää.

Myös seuraavia tuotteita pidetään lääkinnällisinä laitteina:

— hedelmöitymisen säätelyyn tai tukemiseen tarkoitetut laitteet,

— 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen laitteiden ja tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen laitteiden puhdistukseen, desinfiointiin tai sterilointiin nimenomaisesti tarkoitetut tuotteet”

Asetuksen (EU) 2017/746 2 artiklan 2 alakohta

”’in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetulla lääkinnällisellä laitteella’ tarkoitetaan lääkinnällistä laitetta, joka on reagenssi, reagenssituote, kalibraattori, vertailumateriaali, diagnostiikkasarja, instrumentti, laite, laitteiston osa, ohjelmisto tai järjestelmä, jota käytetään joko yksin tai yhdessä muiden kanssa ja jonka valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi ihmiskehon ulkopuolella (in vitro) suoritettavissa tutkimuksissa, joiden yksinomaisena tai pääasiallisena tarkoituksena on saada ihmiskehosta otettujen näytteiden, myös veren ja kudosten luovutusten, perusteella tietoa yhdestä tai useammasta seuraavista:

a) fysiologisesta tai patologisesta toiminnosta tai tilasta;
b) synnynnäisestä fyysisestä vammasta tai älyllisestä kehitysvammasta;
c) alttiudesta sairaudelle tai taudille;
d) turvallisuuden ja yhteensopivuuden määrittämiseksi mahdollisten vastaanottajien kannalta;
e) hoitovasteen tai -reaktioiden ennustamiseksi;
f) hoitotoimenpiteiden määrittelemiseksi tai tarkkailemiseksi.

Näytteenottoastioiden on myös katsottava olevan in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita”

b) Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus

- NACE Rev. 2 -luokituksen C jakson kaksinumerotasossa 26 tarkoitettua taloudellista toimintaa harjoittavat yritykset

Asetuksen (EY) N:o 1893/2006 (NACE Rev. 2) C jakson kaksinumerotaso 26

Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus

 • Elektronisten komponenttien valmistus
 • Kalustettujen piirilevyjen valmistus
 • Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus
 • Viestintälaitteiden valmistus
 • Viihde-elektroniikan valmistus
 • Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus
 • Kellojen valmistus
 • Säteilylaitteiden sekä elektronisten lääkintä- ja terapialaitteiden valmistus
 • Optisten instrumenttien ja valokuvausvälineiden valmistus
 • Tallennevälineiden valmistus

c) Sähkölaitteiden valmistus

- NACE Rev. 2 -luokituksen C jakson kaksinumerotasossa 27 tarkoitettua taloudellista toimintaa harjoittavat yritykset

Asetuksen (EY) N:o 1893/2006 (NACE Rev. 2) C jakson kaksinumerotaso 27

 • Sähkölaitteiden valmistus
 • Sähkömoottorien, generaattorien ja muuntajien valmistus
 • Sähkönjakelu- ja valvontalaitteiden valmistus
 • Paristojen ja akkujen valmistus
 • Optisten kuitukaapelien valmistus
 • Muiden elektronisten ja sähköjohtojen sekä -kaapelien valmistus
 • Kytkentälaitteiden valmistus
 • Sähkölamppujen ja valaisimien valmistus
 • Sähköisten kodinkoneiden valmistus
 • Sähköistämättömien kodinkoneiden valmistus
 • Muiden sähkölaitteiden valmistus

d) Muiden koneiden ja laitteiden valmistus

- NACE Rev. 2 -luokituksen C jakson kaksinumerotasossa 28 tarkoitettua taloudellista toimintaa harjoittavat yritykset

Asetuksen (EY) N:o 1893/2006 (NACE Rev. 2) C jakson kaksinumerotaso 28

Muiden koneiden ja laitteiden valmistus

 • Moottorien ja turbiinien valmistus (pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit)
 • Hydraulisten voimalaitteiden valmistus
 • Pumppujen ja kompressoreiden valmistus
 • Muiden hanojen ja venttiilien valmistus
 • Laakereiden, hammaspyörien, vaihteisto- ja ohjauselementtien valmistus
 • Teollisuusuunien, lämmitysjärjestelmien ja tulipesäpolttimien valmistus
 • Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus
 • Konttorikoneiden ja -laitteiden valmistus (pl. tietokoneet ja niiden oheislaitteet)
 • Voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus
 • Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitettujen jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus
 • Muualla luokittelematon yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus
 • Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus
 • Metallin työstökoneiden valmistus
 • Muiden konetyökalujen valmistus
 • Metallinjalostuskoneiden valmistus
 • Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus
 • Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneiden valmistus
 • Tekstiili-, vaate- ja nahkateollisuuden koneiden valmistus
 • Paperi-, kartonki- ja pahviteollisuuden koneiden valmistus
 • Muovi- ja kumiteollisuuden koneiden valmistus
 • Muualla luokittelematon erikoiskoneiden valmistus

e) Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus

- NACE Rev. 2 -luokituksen C jakson kaksinumerotasossa 29 tarkoitettua taloudellista toimintaa harjoittavat toimijat

Asetuksen (EY) N:o 1893/2006 (NACE Rev. 2) C jakson kaksinumerotaso 29

Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus

 • Moottoriajoneuvojen valmistus
 • Moottoriajoneuvojen korien valmistus; perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
 • Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus moottoriajoneuvoihin
 • Muiden osien ja tarvikkeiden valmistus moottoriajoneuvoihin

f) Muiden kulkuneuvojen valmistus

- NACE Rev. 2 -luokituksen C jakson kaksinumerotasossa 30 tarkoitettua taloudellista toimintaa harjoittavat toimijat

Asetuksen (EY) N:o 1893/2006 (NACE Rev. 2) C jakson kaksinumerotaso 30

Muiden kulkuneuvojen valmistus

 • Laivojen ja kelluvien rakenteiden rakentaminen
 • Huvi- ja urheiluveneiden rakentaminen
 • Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus
 • Ilma- ja avaruusalusten ja niihin liittyvien koneiden valmistus
 • Taisteluajoneuvojen valmistus
 • Moottoripyörien valmistus
 • Polkupyörien ja invalidiajoneuvojen valmistus
 • Muiden muualla luokittelemattomien kulkuneuvojen valmistus

6. Digitaalisen palvelun tarjoajat (laajenee uusiin toimijatyyppeihin)

- Verkkoyhteisöalustojen tarjoajat

NIS2-direktiivin 6 artiklan 33 kohta:

”Tässä direktiivissä tarkoitetaan [– –] ’verkkoyhteisöalustalla’ alustaa, jonka avulla loppukäyttäjät voivat olla yhteydessä toisiinsa, jakaa sisältöä, hakea tietoa ja viestiä keskenään monenlaisilla päätelaitteilla, erityisesti pikaviestikeskustelujen, julkaisujen, videoiden ja suositusten muodossa”

7. Tutkimustoiminta

- Tutkimusorganisaatiot

NIS2-direktiivin 6 artiklan 41 kohta:

”Tässä direktiivissä tarkoitetaan [– –] ’tutkimusorganisaatiolla’ toimijaa, jonka ensisijaisena tavoitteena on harjoittaa soveltavaa tutkimusta tai kokeellista kehitystyötä kyseisen tutkimuksen tulosten hyödyntämiseksi kaupallisiin tarkoituksiin mutta joka ei ole opetus- ja koulutusalan laitos.”