Ajankohtaista
 / 
EU:n digimarkkinasäädös – uudet säännöt ydinverkkoalustoille

EU:n digimarkkinasäädös – uudet säännöt ydinverkkoalustoille

Kilpailu- ja EU-oikeus
8.11.2022
Pöydällä kahvikuppi ja tietokone, jossa on auki verkkokaupan sivut
No items found.
Liittyvät palvelut

Mitä digimarkkina-asetus tarkoittaa?

Digitaalisilla palveluilla yleensä ja erityisesti verkkoalustoilla on yhä tärkeämpi rooli liiketoiminnassa ja taloudessa. Niiden avulla yritykset voivat tavoittaa käyttäjiä erittäin laajalla alueella, mikä helpottaa rajat ylittävää kauppaa EU:ssa ja avaa aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille. Ydinalustapalveluissa on kuitenkin myös sellaisia ominaisuuksia ja epäoikeudenmukaisia käytäntöjä, jotka heikentävät toimivaa kilpailua.

Digimarkkinasäädös (Digital Markets Act, DMA) sisältää uudet säännöt ydinverkkoalustoille, jotka toimivat ”portinvartijoina” digitaalisektorilla. Käytännössä DMA on uusi kilpailuoikeudellinen työkalu, jonka tarkoituksena on tasoittaa yritysten välisiä liiketoimintaedellytyksiä digitaalisilla alustoilla. Tavoitteena on myös helpottaa pienempien yritysten toimintaa verkkoalustoilla ja edistää niiden oikeuksia EU:n sisämarkkinoilla. Komission mahdollisuudet puuttua digitaalisissa palveluissa havaittuihin epäkohtiin kokonaisvaltaisemmin ja etupainotteisemmin lisääntyy.

Mitä yrityksiä DMA koskee?

Digimarkkinasäädöksellä säädellään niin sanottujen portinvartijayritysten tarjoamia ydinalustapalveluita. DMA:ssa ydinalustapalveluilla tarkoitetaan mm. verkossa toimivia välityspalveluja ja hakukoneita, verkkoyhteisöpalveluja, videonjakoalustapalveluja, numeroista riippumattomia henkilöiden välisiä viestintäpalveluja, käyttöjärjestelmiä ja pilvipalveluja.

Yritys katsotaan portinvartijaksi, kun kolme kumulatiivista kriteeriä täyttyy:

1. koko:

  • vähintään 7,5 miljardin euron vuotuinen liikevaihto EU:ssa kunakin kolmena viimeksi kuluneena tilikautena tai vähintään 75 miljardin euron keskimääräinen pörssiarvo tai vastaava käypä markkina-arvo viimeksi kuluneen tilikauden aikana
    ja
  • yritys tarjoaa samaa ydinalustapalvelua vähintään kolmessa jäsenvaltiossa;

2. käyttäjämäärät: yritys tarjoaa ydinalustapalvelua, jolla oli viimeksi kuluneen tilikauden aikana kuukausittain vähintään 45 miljoonaa aktiivista loppukäyttäjää EU:ssa ja vuosittain vähintään 10 000 aktiivista yrityskäyttäjää EU:ssa; ja

3. kesto: käyttäjämääräkriteeri on täyttynyt jokaisena kolmena viimeksi kuluneena tilikautena.

Yritysten, jotka täyttävät yllä mainitut kriteerit on ilmoitettava portinvartijan asemansa EU:n komissiolle. Käytännössä DMA:n velvoitteet koskevat vain pientä joukkoa yrityksiä. Samalla yrityksellä voi olla portinvartijan asema eri palveluiden osalta.

Uudet säännöt portinvartijoille – ns. do’s and don’ts

Digimarkkinasäädöksessä asetetaan tiukat velvoitteet portinvartijayrityksille siitä, mitä niiden tulee tehdä ja mitä ne eivät saa tehdä (ns. do’s ja don’ts). Portinvartijayritysten on muun muassa tarjottava käyttäjille mahdollisuus poistaa käytöstä profilointiin perustuvat suositukset sekä helpotettava viranomaisten ja hyväksyttyjen tutkijoiden pääsyä tietoihinsa ja algoritmeihinsa. Yritykset eivät saa käyttää mainontaa varten asiakkaiden henkilötietoja ilman suostumusta, asettaa epäoikeudenmukaisia ehtoja yrityskäyttäjille, eivätkä saa estää loppukäyttäjiä poistamasta valmiiksi asennettuja ohjelmistosovelluksia ydinalustapalvelussaan ja tällä tavoin suosia omia ohjelmistosovelluksiaan.

Yritysten on myös annettava tieto komissiolle etukäteen suunnitelluista yrityskaupoista riippumatta siitä täyttyvätkö EU:n laajuiset tai jäsenvaltioiden yrityskauppavalvonnan rajat. Tämä lisää epävarmuutta digisektorin yrityskaupoissa, joissa portinvartija on kaupan osapuolena.

DMA:n velvoitteiden valvonta

Portinvartijayritysten on oma-aloitteisesti pantava täytäntöön DMA:n velvoitteet. Yrityksillä on kuitenkin raportointi- ja auditointivelvollisuus velvoitteiden noudattamisesta. Komission tehtävänä on seurata ja tutkia digimarkkinasäännöksen noudattamista EU:ssa ja se voi käyttää tähän tarkoitukseen laajaa keinovalikoimaansa, kuten tietopyynnöt ja tarkastukset. Myös muut yritykset tai kuluttajat voivat kannella havaituista digimarkkinasäädöksen rikkomuksista komissiolle tai kansallisille viranomaisille (nämä nimetään myöhemmin).

Jos portinvartijayritys ei noudata yhtä tai useampaa DMA:n velvoitetta, komissio tekee asiasta päätöksen ja velvoittaa yrityksen noudattamaan sääntöjä. Mikäli komissio toteaa, että portinvartija on tahallisesti tai tuottamuksellisesti jättänyt noudattamatta DMA:n velvoitteita, se voi määrätä yritykselle sakon. Sakon enimmäismäärä on 10 % yrityksen edellisen tilikauden maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta. Jos portinvartija syyllistyy saman ydinalustapalvelun osalta saman tai samanlaisen velvoitteen rikkomiseen, sakko voi olla korkeintaan 20 % sen edellisen tilikauden liikevaihdosta.

Milloin DMA:n soveltaminen alkaa?

Digimarkkinasäädös tuli voimaan 1.11.2022 ja sen soveltaminen alkaa kuuden kuukauden kuluttua voimaantulosta, joten suurinta osaa DMA:n artikloista sovelletaan toukokuusta 2023 lähtien. Portinvartijoiden on noudatettava uusia velvoitteita viimeistään kuuden kuukauden kuluttua niiden nimeämisestä, jonka oletetaan ajoittuvan kevääseen 2024.

Lue myös:

Uudistetut jakelu- ja toimitussopimuksia koskevat säännöt voimaan 1.6.2022

Horisontaalisissa ryhmäpoikkeusasetuksissa ja suuntaviivoissa on useita kehityskohteita

Verkkoapteekkitoimintaa pitäisi kehittää – kilpailuviranomaisten mukaan alan sääntely on verkkoapteekkien kehityksen jarruna

Hintakartelli isännöintipalveluissa? – KKV esitti noin 22 miljoonan euron seuraamusmaksua

Kysy lisää

No items found.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.