Veikko Palotie -palkinto Sanni Nuutiselle

Tämänvuotinen Veikko Palotie -tutkielmapalkinto luovutettiin eilen OTM Sanni Nuutiselle tutkielmasta Rakennushankkeen toteuttaminen kolmiulotteista kiinteistönmuodostusta hyödyntäen. Palkinto sisältää Veikko Palotie -mitalin ja 4 000 euron suuruisen apurahan.

Tutkielma katsottiin tieteellisten meriittiensä lisäksi käytännönläheiseksi ja aihealuetta kokonaisvaltaisesti läpileikkaavaksi. Merilammen kiinteistö- ja rakennusoikeusryhmä korosti arvioinnissaan Nuutisen hyvää analyysiä kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen mahdollisuuksista erilaisissa kompleksisissa rakennushankkeissa.

Paulon Säätiö ja Merilampi ovat myöntäneet palkinnon vuodesta 2010 lähtien Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijalle ansiokkaasta pro gradu ‑tutkielmasta, joka on elinkeinoelämän näkökulmasta mielenkiintoinen.

Tiivistelmä pro gradu -tutkielmasta Rakennushankkeen toteuttaminen kolmiulotteista kiinteistönmuodostusta hyödyntäen

(Kirjoittanut: Sanni Nuutinen)

Tutkielmassa tarkastellaan 1.8.2018 voimaan tulleita lainsäädäntömuutoksia, jotka mahdollistavat kolmiulotteisesti määritellyn kiinteistörekisteriyksikön eli kolmiulotteisen kiinteistön muodostamisen maanpinnan ala- ja yläpuolisessa tilassa asemakaava-alueella. Uudistuksen tavoitteena on selkiyttää ja joustavoittaa erityisesti hybridihankkeiden toteuttamista mahdollistamalla eri käyttötarkoituksia palvelevien rakennuskokonaisuuden osien muodostamisen toisistaan erillisiksi omistuksen, vaihdannan ja vakuuskäytön yksiköiksi. Tutkielmassa tarkastellaan 3D-kiinteistöjärjestelmän rantautumista Suomeen erityisesti rakennushankkeen toteuttajan näkökulmasta, jolloin tutkielman ensisijaisena tiedonintressinä on selvittää, mitä rakennushankkeen toteuttajan tulee ottaa huomioon harkitessaan hankkeen toteuttamista 3D-kiinteistöjärjestelmää hyödyntäen. Tutkielmassa on arvioitu kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen soveltuvuutta erityisesti kansirakentamishankkeisiin, maanalaisiin rakennushankkeisiin sekä asuintornitaloihin.

3D-kiinteistöjärjestelmän erityispiirteiden tarkastelu osoittaa 3D-kiinteistönmuodostusta koskevien lainsäädäntömuutosten olleen osin puutteellisesti valmisteltuja, jolloin kolmiulotteisen kiinteistöjärjestelmän hyödyntäminen vaatii hankkeen toteuttajalta erityistä huolellisuutta. 3D-kiinteistöjärjestelmän hyödyntämiseen liittyviä riskitekijöitä ovat muun muassa muutokset totutussa kiinteistönmuodostamisprosessissa, 3D-kiinteistöjä koskevat poikkeussäännökset, 3D-kiinteistöjen vakuuskäyttö sekä peruskiinteistön omistajan ja 3D-kiinteistön omistajan välisiin suhteisiin liittyvät kysymykset. Lisäksi 3D-kiinteistöjärjestelmän tosiasialliseen hyödynnettävyyteen vaikuttaa muun muassa kiinteistöhankkeisiin liittyvien sidosryhmien suhtautuminen järjestelmän käyttöönottoon. 3D-kiinteistöjärjestelmän hyödyntämiseen liittyvistä epävarmuuksista huolimatta muutos toi hankkeen toteuttajalle uuden juridisen kilpailukykyisen ratkaisumallin kolmiulotteisten hankkeiden toteuttamiseen tietyissä erityistapauksissa, joissa perinteisesti käytetyt keinot ovat olleet monimutkaisia ja haastavia.

Lue lisää Veikko Palotie -palkinnosta. Sanni Nuutisen tutkielma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.