Tilintarkastuslain uudistuksen vaikutus KHT- ja HTM-tilintarkastajien valvontaan

Eduskunta on hyväksynyt uuden tilintarkastuslain ja lain julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista, jotka astuvat voimaan 1.1.2016. Tilintarkastajajärjestelmän kokonaisuudistuksella tilintarkastajien valvonta keskitetään Patentti- ja rekisterihallitukseen perustettavaan Tilintarkastusvalvonta-yksikköön.

Suomessa virallisesti hyväksyttyjä tilintarkastajia ovat KHT-tilintarkastajat ja -yhteisöt sekä HTM-tilintarkastajat ja -yhteisöt. Voimassaoleva tilintarkastuslaki säätää molemmille tilintarkastajaryhmille omat valvontaorganisaationsa, joiden toiminta jatkuu lakiuudistuksen voimaantuloon asti.

Näiden valvontatehtävät koostuvat (a) tilintarkastajien ammattitaidon ja muiden hyväksymisen edellytysten valvonnasta, (b) ennakkoon vaikuttavasta tilintarkastajien toiminnan laadunvalvonnasta sekä (c) yksittäistapauksiin kohdistuvasta jälkikäteisestä kurinpidollisesta valvonnasta.

KHT-tilintarkastajien ja -yhteisöjen osalta valvova elin on Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA). HTM-tilintarkastajien ja -yhteisöjen valvontaa suorittavat puolestaan kauppakamarien tilintarkastusvaliokunnat (TIVA), joita on kaikkiaan 14.

Valvoviin elimiin kuuluu lisäksi valtion tilintarkastuslautakunta (VALA), joka osallistuu tilintarkastajien valvontaan toimien kuitenkin pääasiassa muutoksenhakuelimenä. Lisäksi milloin kurinpitoasia on koskenut tilintarkastajan hyväksymisen peruuttamista, on seuraamuksen määrääjänä toiminut VALA.

Muutokset tilintarkastajien valvonnassa astuvat voimaan 1.1.2016. Uudella tilintarkastuslailla uudistetaan valvontajärjestelmän lisäksi tilintarkastajien hyväksymis- ja tutkintojärjestelmää, joka muutetaan kaksiportaiseksi. Jatkossa HT-tutkinto tulee olemaan perustutkinto, joka vastaa nykyistä HTM-tutkintoa. HT-tutkintoa on mahdollista täydentää KHT-tutkinnoksi tai JHTT-tutkinnoksi.

Uudistuksen myötä lakkautetaan TILA, TIVAt sekä JHTT-tilintarkastajia valvova julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta ja näiden tehtävät siirretään Patentti- ja rekisterihallitukseen perustettavaan Tilintarkastusvalvontaan, jolle keskitetään kaikkien tilintarkastajien valvonta. Ratkaisuvaltaa uudessa viranomaisessa tulee käyttämään itsenäinen lautakunta.

Vastaavasti VALA lakkautetaan ja muutoksenhaku yhtenäistetään. Käyttöön otetaan oikaisuvaatimusjärjestelmä, jolloin Tilintarkastusvalvonnan päätöksistä vaaditaan lähtökohtaisesti oikaisua Tilintarkastuslautakunnalta, josta valitustie jatkuu hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen muutamin poikkeuksin.

Tilintarkastusvalvonnan yksityiskohtaisemmat valvonnan keinot ja valvontamäärät on jätetty lakiuudistuksen ulkopuolelle säänneltäviksi. Valvontaa voidaan kuitenkin toteuttaa esimerkiksi tilintarkastajilta vuosittain pyydettävien valvontailmoitusten kautta, joissa annetaan selvitystä ammattitaidon ylläpitämisestä. Tilintarkastusvalvonnan valvontavaltuuksia on uudessa laissa osittain laajennettu nykyisestä.

Tilintarkastusvalvonnalla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada yksilöityä valvontatointa varten välttämättömiä tietoja myös luonnollisilta henkilöiltä ja oikeushenkilöiltä, joilla voidaan perustellusti olettaa olevan valvontatoimen kannalta tarpeellisia tietoja.

Tilintarkastusvalvonnalla on oikeus tehdä tarkastus tilintarkastajan asiamiehenä tai toimeksiannosta tämän liiketoimintaan, kirjanpitoon, tietojärjestelmään, riskienhallintaan tai sisäiseen valvontaan liittyviä tehtäviä hoitavan toimipaikassa.

Tilintarkastusvalvonnan tietojensaanti- ja tarkastusoikeutta rajoitetaan kuitenkin siten, ettei oikeus koske oikeudenkäyntiasiamiehen, -avustajan tai asianajajan toimitiloja ja tietoja.

Vielä lopuksi uusi laki valtuuttaa Tilintarkastusvalvonnan asettamaan uhkasakon tietojensaanti- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi.

Seuraamusten osalta lakiuudistus on pitkälti yhtenevä voimassaolevan kanssa. Poikkeuksena on mahdollisuus peruuttaa KHT-erikoispätevyys siten, että tilintarkastaja voi edelleen jatkaa tilintarkastajan tehtävissä uudistuksen mukaisen HT-perustutkinnon pätevyydellä.

Artikkelin kirjoittaja on Helsingin seudun kauppakamarin ja Hämeen kauppakamarin yhteisin tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, jonka toimikausi lakimuutoksen myötä päättyy 31.12.2015.