Pörssiyhtiöille julkaistu ohjeistusta ja malliasiakirjoja markkinoiden väärinkäyttöasetuksesta

Finanssivalvonta ja Listayhtiöiden neuvottelukunta ovat julkaisseet ohjeistusta ja mallidokumentaatiota markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) soveltamisesta.

MAR on EU-asetuksena suoraan sovellettavaa sääntelyä ja sen soveltaminen alkaa 3.7.2016. MAR:n voimaantulo edellyttää listayhtiöiltä mm. sisäpiiri- ja tiedottamisohjeiden päivittämistä vastaamaan uusia säännöksiä. MAR:n voimaantulo edellyttää käytännössä myös sitä, että listayhtiöt tiedottavat sisäisesti uusista määräyksistä ja järjestävät yhtiön henkilöstölle tarvittavaa koulutusta.

Finanssivalvonnan MAR-sivustolla on julkaistu yleistietoa markkinoiden väärinkäyttöasetuksesta sekä mm. ilmoituslomakeluonnos, jolla voi testata yhtiön johtohenkilöiden (hallitus, johtoryhmä) ja heidän lähipiirinsä liiketoimien ilmoittamista Finanssivalvonnalle. Verkkosivuilla annetaan tietoa MAR:n soveltamisesta sekä käytännön toimintaohjeistusta.

Listayhtiöiden neuvottelukunnan MAR-työryhmä on puolestaan laatinut mallidokumentteja pörssiyhtiöiden käyttöön. Listayhtiöiden neuvottelukunnan internet-sivuilta on tällä hetkellä saatavissa seuraavat esitykset ja mallidokumentit:

  • Mallilomakkeet, joilla pörssiyhtiö voi kirjallisesti ilmoittaa johtohenkilöiden yhtiön arvopapereilla tehtyjen kauppojen ilmoittamiseen liittyvistä velvoitteista ja joilla johtohenkilöt voivat puolestaan ilmoittaa heidän lähipiiriinsä kuuluville kirjallisesti MAR:sta johtuvista velvoitteista.
  • Englanninkielinen sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen -toimintamalli, jossa on havainnollistettu, kuinka MAR-asetuksen mukainen menettely eroaa vielä voimassa olevan arvopaperimarkkinalain mukaisesta menettelystä sisäpiiritiedon julkistamisen ja lykkäämisen osalta.
  • Malli sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämistä koskevaksi päätöspohjaksi.
  • Esitys siitä, miten nykyisin voimassa olevan arvopaperimarkkinalain ja tulevan MAR:n mukaiset sisäpiirirekisterit eroavat toisistaan sekä siitä, miten yhtiökohtaisesta sisäpiirirekisteristä luovuttaessa osavuosikatsausten laadinnassa voidaan toimia joko perustamalla asiaa koskeva hankerekisteri tai ns. ”laajennetulla suljetulla ikkunalla”. 

     

EU-komission ns. 2-tason asetuksia, jotka täsmentävät MAR:n soveltamiseen liittyviä kysymyksiä ja jotka ovat jäsenmaissa suoraan sovellettavaa sääntelyä, ei ole vielä annettu. Myös Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) on määrä antaa MAR-sääntelyn tulkintaan ja toimeenpanoon liittyviä tulkintoja ja käytännön soveltamisohjeita. Soveltamisohjeet tulevat todennäköisesti vaikuttamaan vielä myös Finanssivalvonnan ohjeisiin.

Listayhtiöiden neuvottelukunnan MAR-työryhmä jatkaa samoin työskentelyään lisäohjeistuksen laatimiseksi ja avoinna olevien tulkintakysymysten ratkaisemiseksi. Lisäohjeistusta päivitetään Listayhtiöiden neuvottelukunnan verkkosivuille.