Oikeusministeriö pyytää kaikkia halukkaita lausumaan Suomen kansallisesta tietosuojauudistuspaketista 8.9.2017 mennessä

EU:n yleinen tietosuoja-asetus tulee jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaksi 25.5.2018. Asetuksessa on jätetty jäsenvaltioiden lainsäätäjille kansallista, asetuksen säännöksiä täsmentävää ja täydentävää liikkumavaraa.

Helmikuussa 2016 oikeusministeriö asetti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän. Sen tehtävänä oli valmistella Suomen lainsäädäntöä koskeva lainsäädäntöehdotus yleisen tietosuoja-asetuksen mahdollistaman kansallisen liikkumavaran käytöstä sekä valmistella ehdotus kansallisesta valvontaviranomaisesta. Työryhmä ehdottaa, että henkilötietolaki kumotaan ja säädetään uusi henkilötietojen suojaa koskeva yleislaki, tietosuojalaki, jolla täsmennetään ja täydennetään EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tietosuojalaki ja muut lainmuutokset ehdotetaan tulevan voimaan 25.5.2018, eli samaan aikaan kun EU:n yleistä tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa.

Oikeusministeriö on vastikään julkaissut verkkopalvelussaan kaikille halukkaille pyynnön antaa lausunto täytäntöönpanotyöryhmän mietinnöstä ennen sen jatkovalmistelua. Lausunto tulee antaa viimeistään 8.9.2017. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan oikeusministeriön verkkopalvelussa.

Lausuntopyynnössä kysytään muun muassa käsittelyn oikeusperusteista, tiedustellaan pitäisikö hallinnollisia sakkoja voida määrätä myös viranomaisille ja kysytään mikä olisi sopiva tietoyhteiskunnan palvelujen ikäraja, kun palveluja tarjotaan suoraan lapselle. Lausuntopalvelussa voi kommentoida ehdotuksia myös tietojenkäsittelyjen erityistilanteista, kuten henkilötietojen käsittelystä journalistisiin tai tutkimustarkoituksiin.

Merilampi osallistuu aktiivisesti tietosuojalainsäädännön kehittämistä koskevaan keskusteluun ja pyrkii osaltaan vaikuttamaan sen sisällön muotoutumiseen asiakkaidensa edut huomioivalla tavalla. Kuulemme mielellämme tietosuojalainsäädäntöä koskevista toiveista ja huomioistanne sekä annamme lisätietoja uudistuksesta.

Lausunnon voi antaa oikeusministeriön lausuntopalvelu.fi -palvelussa osoitteessa:

https://www.lausuntopalvelu.fi/

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän mietintö on saatavilla Valtioneuvoston julkaisuarkistosta osoitteessa:

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80098