Lähes nollaenergiarakennuksen määritelmä kirjattiin Suomen rakentamismääräyskokoelmaan

Suomen rakentamismääräyskokoelmaan lisättiin 19.8.2014 lähes nollaenergiarakennuksen määritelmä sekä maininta aikataulusta, jolla lähes nollaenergiarakentamiseen siirrytään.

Säädösmuutos perustuu vuonna 2010 uudistettuun rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/31/EU). Direktiivi edellyttää, että vuoden 2019 alusta alkaen uusien rakennusten, jotka ovat viranomaisten käytössä ja omistuksessa, on oltava lähes nollaenergiarakennuksia. Kaikkien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lähes nollaenergiarakennus on määritelty rakentamismääräyskokoelman osassa D3. Määritelmän mukaan ”lähes nollaenergiarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jolla on erittäin korkea energiatehokkuus, sellaisena kuin se on määriteltynä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/31/EU liitteen 1 mukaisesti. Tarvittava lähes olematon tai erittäin vähäinen energian määrä katetaan hyvin laajalti uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla, mukaan lukien paikan päällä tai rakennuksen lähellä tuotettava uusiutuvista lähteistä peräisin oleva energia.” Lähes nollaenergiarakennuksen tarkempi sisältö sekä sitä koskevat kansalliset energiatehokkuusvaatimukset ovat valmisteilla. Säädösvalmistelun tukena on erityisesti Ympäristöministeriön, Rakennusteollisuus RT ry:n ja LVI-talotekniikkateollisuus ry:n käynnistämä FInZEB-hanke, jonka tarkoituksena on yhdessä kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden kanssa määritellä lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat helmikuun 2015 loppuun mennessä.