KKO velvoitti maksamaan yhteistoimintalain mukaista hyvitystä myös työsuhteen jatkuessa

Korkein oikeus (KKO) on eilen antamassaan ratkaisussa velvoittanut työnantajan suorittamaan yhteistoiminnasta annetun lain (yhteistoimintalaki) mukaista hyvitystä työntekijöille, joiden työsuhteen olennaista ehtoa työnantaja oli muuttanut virheellistä neuvotteluprosessia noudattaen.

Ratkaisu tuo työnantajalle maksuvelvoitteen yhteistoimintaneuvotteluiden laiminlyömisestä ja virheistä menettelyssä myös tilanteissa, joissa työnantaja ei ole irtisanonut eikä sen ole ollut edes tarkoitus irtisanoa työntekijöitä vaan muuttaa työsuhteen ehtoja.

Tilanteessa, jossa työsuhteen muutettava ehto on olennainen, tulee muutos toteuttaa irtisanomisperusteella. Tämä puolestaan tarkoittaa jo aiemman oikeuskäytännön mukaisesti, että tilanne vastaa asiallisesti irtisanomista ja edellyttää siten työnantajalta samanlaista menettelyä kuin työsopimusta irtisanottaessa.

Yhteistoimintalain mukaan työnantaja on hyvitysvelvollinen tilanteessa, jossa tämä on irtisanonut, lomauttanut tai osa-aikaistanut työntekijän jättäen noudattamatta yhteistoimintamenettelyä koskevaa sääntelyä. Tässä tapauksessa kysymys oli siitä, oliko työntekijöillä oikeus hyvitykseen myös tilanteessa, jossa heitä ei ole kuitenkaan irtisanottu vaan ”ainoastaan” heidän työsuhteensa olennaista ehtoa (vakiintunutta taukokäytäntöä) on muutettu yksipuolisesti ja muutos olisi edellyttänyt edellä kerrotun mukaisesti samanlaista menettelyä kuin työsopimusta irtisanottaessa. Kyseisessä tilanteessa työnantaja ei ollut kuitenkaan käyttänyt muutokseen irtisanomisperustetta eikä siten myöskään käynyt yhteistoimintaneuvotteluja tämän perusteen edellyttämällä tavoin. 

Korkein oikeus katsoi, että työsuhteen olennaisen ehdon muutos irtisanomisperustetta käyttäen rinnastetaan irtisanomistilanteeseen myös hyvitysvelvollisuuden näkökulmasta. Linjaus alleviivaa oikeaa menettelytapaa koko muutoksen toteuttamisen osalta ja siten tärkeyttä selvittää ja harkita muutosperuste ennen muutoksista päättämistä sekä neuvotteluvelvoitteen toteuttamista vastaavan perusteen mukaisesti.

Lisätietoa