Helsingin KO hylkäsi rahoitus- ja vakuutusyhtiöiden nostamat kanteet postipalveluiden arvonlisäverojen EU-oikeuden vastaisuudesta

Helsingin käräjäoikeus on 18.9.2015 antamillaan tuomioilla hylännyt seitsemän kannetta, jotka suuret rahoitus- ja vakuutuslaitokset olivat nostaneet Postia ja Suomen valtiota vastaan postipalveluihin sisältyneiden arvonlisäverojen EU-oikeuden vastaisuudesta. Merilampi edusti asiassa Posti Group Oyj:tä ja Posti Oy:tä.

Kanteiden mukaan kantajina olleet yritykset olivat joutuneet maksamaan arvonlisäveroa myös sellaisista postipalveluista, joiden olisi tullut olla EU-oikeuden mukaan arvonlisäverosta vapaita. Kantajien yhteenlasketut vaatimukset Postia ja Suomen valtiota kohtaan ovat olleet hieman yli 100 miljoonaa euroa kanteissa mainittuina ajanjaksoina (pääosin vuosien 1999–2011 ajalta). Kanteiden mukaan Posti oli ensisijaisesti vastuussa kantajille EU-oikeuden vastaisesti perityistä maksuista aiheutuneesta vahingosta ja viimesijaisesti Suomen valtio oli vastuussa kantajille EU-oikeuden rikkomisesta aiheutuneesta vahingosta.

Kanteiden mukaan Posti oli jatkanut EU-oikeuden vastaista arvonlisäveron perimistä edelleen, minkä vuoksi kantajat ovat myös vaatineet, että Postia kielletään jatkossa perimästä kantajilta EU-oikeuden vastaista arvonlisäveroa.

Käräjäoikeus on todennut tuomiossaan, että vuonna 2006 annetun arvonlisäverodirektiivin (neuvoston direktiivi 2006/112/EY) ja sitä edeltäneen vuonna 1977 annetun direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on tullut vapauttaa verosta julkisen postilaitoksen palvelujen suoritukset ja niihin liittyvät tavaroiden luovutukset lukuun ottamatta henkilökuljetus- ja televiestintäpalveluja. Käräjäoikeus on ottanut tuomiossaan huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 23.4.2009 antaman tuomion asiassa C-357/07 TNT Post UK Ltd, The Queen vastaan The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (TNT Post -tuomio), jolla on täsmennetty direktiiveissä säädettyä arvonlisäverovapautuksen alaa. TNT Post -tuomion mukaan verovapautus ei koske julkisen postilaitoksen palveluja, joiden ehdot on neuvoteltu yksilöllisesti. Käräjäoikeus on todennut, että Suomessa postitoiminta on vapautettu osittain arvonlisäverosta TNT Post -tuomion antamisen jälkeen 1.6.2011 voimaan tulleella arvonlisäverolain muutoksella, mitä ennen postitoiminta on ollut Suomessa kokonaisuudessaan veronalaista.

Käräjäoikeus on katsonut, että kanteissa on ollut kysymys sellaisista TNT Post -tuomiossa tarkoitetuista yksilöllisesti sovituista ja kantajien erityisiin taloudellisiin tarpeisiin vastanneista postipalveluista, jotka eivät ole kuuluneet mainituissa direktiiveissä säädetyn verovapauden alaan. Arvonlisäveron sisällyttäminen kanteessa tarkoitettuihin postipalveluihin ei ole siten ollut EU-oikeuden vastaista.

Käräjäoikeus on velvoittanut kantajat korvaamaan Postin ja Suomen valtion oikeudenkäyntikulut asiassa korkoineen.

Toimeksiannosta vastasivat Merilammella Erkko Ruohoniemi ja Harri Jussila.

Tiimi