Allianssisopimuksista

Miten rakentamisen laatua parannetaan ja kustannuksia pienennetään? Ratkaiseeko allianssisopimus nämä ongelmat?

”Halvin suunnittelija ja halvin urakoitsija ei välttämättä takaa parasta laatua.”

Rakennushankkeiden perinteinen toteuttaminen on tapahtunut tilaajan suunnittelulla ja sen jälkeen urakoitsija on valittu urakkakilpailulla. Tällä menettelyllä suunnittelu- ja toteutusratkaisut on käytännössä jo valittu ja rajattu ennen rakentamisen aloittamista. Tosin erilaiset projektinjohtourakat ovat muuttaneet perinteistä rakennushankkeen toteuttamistapaa. Näille toteuttamismuodoille on kuitenkin ominaista se, että ne asettavat tilaajan ja urakoitsijan vastakkaisiksi osapuoliksi, jotka joutuvat etujensa turvaamiseksi huomauttamaan ja reklamoimaan mitä erilaisimmista seikoista. Tämän vastakkainasettelun seurausta ovat myös isot ja laajat urakkariidat. Kärjistetysti sanottuna iso hanke on saattanut vaatia osapuolten asianajajien jatkuvaa päivystystä työmaalla.

Rakennushankkeen ensisijainen päämäärä on kuitenkin aina hankkeen sujuva, laadukas ja kustannustehokas toteuttaminen. Rakentamisen kasvava kustannustietous, nopeutuneet aikataulut, tekniikan nopea kehitys suunnittelun ja rakentamisen aikana sekä jatkuvasti kiristyvät määräykset vaativat isoissa ja pitkäaikaisissa rakennushankkeissa uusia toimintatapoja.

Allianssisopimus on vastaus tähän tarpeeseen, sillä sitä käytettäessä rakennushanke voidaan toteuttaa joustavasti ja kustannustietoisesti, ja suunnitteluratkaisuja voidaan muuttaa vielä rakentamisen aikana. Käytäntö on osoittanut, että allianssisopimuksilla hankkeiden toteutuvat kustannukset on yleensä saatu budjetoitua pienemmiksi.

Allianssisopimus on rakennushankkeen keskeisten toimijoiden välinen, yhteiseen sopimukseen perustuva rakennushankkeen tai palvelun tuottamisen toteutusmuoto. Allianssisopimuksen tarkoituksena on syventää rakennuttajan, tilaajan, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja jopa rahoittajien yhteistyötä ja jakaa sekä positiivisia että negatiivisia riskejä hankkeen osapuolten välillä.

Allianssisopimusten keskeisin tavoite voidaan kiteyttää seuraavasti: Oman toiminnan maksimointi kokonaisuuden kustannuksella ei saa haitata lopputulosta. Osapuolten on toimittava yhdessä koko hankkeen eduksi. Allianssissa tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että osapuolet toimivat allianssin ajan samoissa toimitiloissa ns. ”One room” -periaatteella.

Jotta toiminta olisi allianssin onnistumisen kannalta tuloksellista, tämä edellyttää hankkeeseen valikoituneiden yritysten henkilöiden kemioiden testaamista. Allianssin aikana on myös syytä muistaa, että allianssin toimintaa hoitavat henkilöt ottavat vastaan ohjeita allianssilta, ei omilta työnantajiltaan. Myös avainhenkilöiden pysyvyys on varmistettava sopimuksilla.

Allianssiin osallistuvien yritysten valintaperuste poikkeaa myös huomattavasti perinteisestä. Henkilöstön yhteensopivuuden painoarvo voi olla esim. 70 % ja hinnan vain 30 %. Joissain allianssihankkeissa laadun osuus voi olla 80 % ja hinnan 20 %. Nämä valintaperusteet kertovat sen, että kysymys on yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on toteuttaa hanke tehokkaasti ja laadukkaasti.

Negatiivisena seikkana voidaan mainita uusien toimijoiden hankaluus markkinoille tulossa, sillä allianssin osapuolten valintaperusteet antavat alan tunnetuille yrityksille etua päästä neuvottelemaan allianssihankkeista.